Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ HSG CẤP HUYỆN LỚP 6 HOT

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Yến
Ngày gửi: 13h:43' 07-04-2018
Dung lượng: 74.0 KB
Số lượt tải: 1116
Số lượt thích: 1 người (Bùi Thị Hải Yến)

PHÒNG GD VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 6 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC -
MÔN: TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)
( Đề thi này gồm 4 trang )


SECTION I: PHONETICS
I. Choose one word that has the underlined part pronounced differently from the others by circling A, B, C, or D. ( 5 points)
1.
A. plays
B. says
C. days
D. stays

2.
A. these
B. them
C. brother
D. theater

3.
A. has
B. name
C. family
D. lamp

4.
A. burned
B. stopped
C. asked
D. promised

5.
A. sugar
B. sure
C. sing
D. mission

SECTION II : VOCABULARY AND GRAMMAR
I. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences: (20 points)
1. London is________ than Ho Chi Minh city.
A. big                   B. bigger             C. biggest              D. the bigger
2. Twins Tower is the ________ building in the world.
A. tall                   B. taller               C. tallest                D. the taller
3. We shouldn’t waste too much water. We should________.
A. save               B. to save             C. saving               D. to saving
4. He doesn’t need________ more eggs.
A. a                     B. an                   C. some                 D any
5. ________ language do you speak? I speak Vietnamese.
A. which            B. where               C. when                D. how
6. What’s the weather like________ the spring.
A. at                   B. on                    C. in                     D. for
7. How often do you watch TV? _________ a week
A. once              B. one                 C. a                       D. an
8. What about________ volleyball?
A. to play            B. playing            C. to playing         D. is playing
9. How________ are they going to stay?
A. long               B. often                C. much              D. many
10. How________ milk do his cows produce.
A. much             B. many               C. long               D. often
11. He grows________ fruit trees.
A. a                   B. a few                C. a little             D. little
12. He is________ aerobics now.
A. playing           B. doing               C. to do             D. do

13. Would you like________ soda?
A. some              B. any                 C. a                   D. an
14. Mai________ a dozen eggs.
A. drink               B. need              C. needs             D. to need
15. Does he like soccer? ________________
A. No, he doesn’t        B. No, he does        C. No, he like not        D. No, he not like
16. What do you do________ your free time?
A. in                    B. on                    C. at                    D. for
17. ________ oranges are there? There are four.
A. How many        B. How much        C. How often      D. How long
18. You________ stop. That sign says “stop”.
A. can                B. mustn’t               C. must             D. musts
19. What do you do? ________________
A. you are a student      B. she is a student          C. I’m a student    D. he’s a student
20. The garden is in front________ Mai’s house.
A. in                    B. of                      C. on                    D. at
II. Give the correct form of the verbs in brackets. ( 10 points)
1. Would you like (come).....................to my house for dinner?
2. The Nile River ( flow )…………………………… to the Mediterranean Sea.
3. Let’s (help )…………………….your friend, Nam.
4. What you……………….. (do) this summer vacation?
- We are going to Ha Long Bay.
5. Nam can (speak)……………two languages.
6. There (not be)……………. any orange juice in the fridge.
7. I want (be)…………………… a doctor when I grow up.
8. What about ( help)………………………. the street children ?
9.My brother (have ) …………….. breakfast at 6.00 every morning.
10.They like ( play )………………… basketball every Sundays
III. Write the correct form of the words given in capital letters. ( 10 points)
1. Lan’s classroom is on the ___________ floor. TWO
2. Mai speaks English ___________ than me. WELL
3. The Great Wall of China is the world’s ___________ structure. LONG
4. There are a lot of ___________ mountains in Viet Nam. BEAUTY
5.
 
Gửi ý kiến