Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE KH KH II CAC LOP CAC NAM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Tiến (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:58' 24-04-2008
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT MOÂN ÑÒA LÍ
TOÅ ÑÒA LÍ THÔØI GIAN : 45 PHUÙT (Khoâng keå phaùt ñeà)
---(--- Ngaøy :.........thaùng......Naêm 2006 .
HOÏ VAØ TEÂN :..............................................LÔÙP:11A.....
PHAÀN I : TRAÉC NGHIEÄM ( 4 ÑIEÅM )
CAÂU 1./ Haõy choïn moät caâu traû lôøi ñuùng vaø khoanh troøn vaøo chöõ caùi ôû ñaàu caâu :
1/ Xu theá quoác teá hoaù neàn kinh teá - xaõ hoäi cuûa theá giôùi hieän nay laø theå hieän :
A.Phaân coâng lao ñoäng quoác teá caøng saâu vaø roäng. C. Söï chi phoái cuûa caùc coâng ty ña quoác gia.
B. Söï phuï thuoäc laãn nhau giöõa caùc quoác gia. D. Taát caû caùc söï theå hieän treân.
2/ Trong tình traïng hieän nay, caùc nöôùc ngheøo laïi caøng ngheøo theâm laø do:
A. Giaù xuaát khaåu nguyeân lieäu ngaøy moät ñaét. C. Naïn oâ nhieãm moâi tröôøng ngaøy caøng lôùn.
B. Giaù saûn phaåm coâng nghieäp ngaøy moät reû.. D. Nguoàn voán bò laõng phí vaø tieâu cöïc xaõ hoäi.
3/ Nguyeân nhaân saâu xa cuûa caùi voøng luaån quaãn”ngheøo ñoùi, beänh taät, doát naùt ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån laø:
A. Thieân tai vaø dòch beänh doàn daäp. C. Daân soá gia taêng quùa nhanh.
B. Nôï nöôùc ngoaøi taêng vaø khoâng traû noåi. D. Voán bò laõng phí vaø tieâu cöïc xaõ hoäi keùo daøi.
4/ Moái nguy cô tieàm aån trong ñôøi soáng kinh teá caùc nöôùc Taây AÙ laø :
A. Söï caïn kieät cuûa nguoàn taøi nguyeân daàu - khí. C. Aûnh höôûng bao truøm cuûa caùc toân giaùo.
B. Xung ñoät vuõ trang thöôøng xuyeân xaûy ra. D. Löông thöïc-thöïc phaåm hoaøn toaøn phuï thuoäc vaø nöôùc ngoaøi.
5/ Muïc tieâu chính cuûa vieäc caûi toå neàn kinh teá theo höôùng xuaát khaåu cuûa caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ laø :
A. Baûo ñaûm ñuû nhu caàu löông thöïc. C. Giaûi quyeát vieäc laøm cho nhaân daân.
B. Khai thaùc öu theá cuûa vò trí ñòa lí. D. Taän duïng caùc nguoàn löïc cho tích luõy voán.
6/ Quaù trình tích luõy voán töø noâng nghieäp ñeå xaây döïng coâng nghieäp laø höôùng chieán löôïc cuûa caùc nöôùc NiCs :
A. Ñuùng B. Sai.
7/ Tæ leä taêng tröôûng kinh teá haøng naêm cao laø moät trong nhieàu chæ tieâu ñeå coâng nhaän laø nöôùc NiCs :
A. Ñuùng B. Sai.
8/ Ñieåm töông ñoàng giöõa caùc nöôùc Taây AÙ vaø Ñoâng Nam AÙ laø coù bình quaân thu nhaäp/ ngöôøi/ naêm khaù cao
A. Ñuùng B. Sai.
PHAÀN II : TÖÏ LUAÄN ( 6 ÑIEÅM )
CAÂU 2./ Trình baøy nhöõng ñaëc ñieåm kinh teá- xaõ hoäi cô baûn cuûa caùc nöôùc ñang phaùt trieån ôû chaâu AÙ- Phi - Myõlatinh:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CAÂU 3 : Cho baûng soá lieäu veà saûn löôïng löông thöïc cuûa 2 nhoùm nöôùc ( ñôn vò tính : trieäu taán ( daáu + : thöøa , - : thieáu)
Naêm
1938
1960
1973
1978
195

Caùc nöôùc tö baûn phaùt trieån
- 16
+ 13
+ 51
+ 103
+ 250

Caùc nöôùc ñang phaùt trieån
+ 11
- 13
- 24
- 73
- 190

a/ Cho bieát caùc loaïi, daïng bieåu ñoà coù theå veõ ñöôïc döïa vaøo baûng soá lieäu treân :........................................
.......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
b/ Veõ bieåu ñoà thích hôïp nhaát theå hieän söï thay ñoåi tình hình saûn xuaát löông thöïc cuûa 2 nhoùm nöôùc döïa vaøo baûng soá lieäu treân. Neâu nguyeân nhaân cuûa tình traïng thieáu löông thöïc traàm troïng ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Gửi ý kiến