Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề khảo sát chất lượng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Sơn Hoài
Ngày gửi: 21h:55' 07-05-2018
Dung lượng: 133.9 KB
Số lượt tải: 333
Số lượt thích: 0 người
Sở giáo dục đào tạo Nghệ an
THPT Nam Yên Thành

Đề thi gồm 5 trang
 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
MÔN HÓA
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 1234

Nguồn: Hoaidinhson
Câu 1: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với 2 lít dung dịch NaOH 0,5M, Sauk hi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là m gam. Giá trị của m là?
A. 15,6 gam B. 7,8 gam. C. 23,4 gam. D. 11,7 gam.
Câu 2: Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là
A. Al. B. Fe. C. Zn. D. Ag.
Câu 3: Hấp thụ hết 4,48 lít khí CO2 ở đktc vào dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m bằng
A. 45,31. B. 49,25. C. 47,28. D. 39,40.
Câu 4: Cho V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,16 gam. Giá trị của V là
A. 0,448. B. 0,112. C. 0,224. D. 0,560.
Câu 6: Trung hoà hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 17,64 gam muối. Amin có công thức là
A. H2NCH2CH2CH2CH2NH2. B. CH3CH2CH2NH2.
C. H2NCH2CH2NH2 D. H2NCH2CH2CH2NH2.
Câu 7: Hỗn hợp X gồm etyl axetat và glucozơ. Để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần vừa đủ 44,8 lít oxi ( đktc), sau phản ứng thu được 83,6 gam CO2. Nếu cho m gam X nói trên tráng bạc hoàn toàn th́ì lượng Ag thu được là
A. 75,6g. B. 54g . C. 43,2g. D. 27g.
Câu 8: Chất nào sau đây là chất lưỡng tính?
A. Al. B. NaAlO2. C. AlCl3. D. Al2O3.
Câu 9: Chất không có phản ứng thủy phân trong môi trường axit là
A. Gly–Ala. B. tinh bột. C. etyl axetat. D.  glucozơ.
Câu 10: Công thức hóa học của sắt(III) oxit là
A. Fe2O3. B. Fe3O4. C. Fe2(SO4)3. D. Fe(OH)3.
Câu 11: Đun nóng 6 gam CH3COOH với 6 gam C2H5OH (có H2SO4 đặc làm xúc tác) hiệu suất phản ứng este hóa bằng 50%. Khối lượng este tạo thành là:
A. 5,2 gam B. 8,8 gam C. 6 gam D. 4,4 gam
Câu 12: Khi cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch tạo thành có màu
A. vàng. B. lục xám. C. da cam. D. đỏ thẫm.
Câu 13: Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Tiến hành thí nghiệm: nhỏ vài giọt nước clo vào dung dịch chứa natri iotua, sau đó cho polime X tác dụng với dung dịch thu được thấy tạo màu xanh tím. Polime X là :
A. xenlulozơ. B. saccarozơ. C. tinh bột. D. glicogen.
Câu 14: Kim loại nào sau đây phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ thường ?
A. Cu B. Ca C. Ag D. Fe
Câu 15: Tỉ khối hơi của một este đơn chức X so với khí cacbonic là 2. Công thức phân tử của X là:
A. C3H6O2. B. C2H4O2. C. C4H8O2. D. C4H6O2.
Câu 16: Thủy phân một triglixerit X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat, natri stearat (có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2) và glixerol. Có bao nhiêu triglixerit X thỏa mãn tính chất trên?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4
Câu 17: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?
A.  B. SiO2 + 4HCl→ SiCl4 + 2H2O
C.  D. 
Câu 18
No_avatar

Thiếu câu 5 rồi.

 

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓