Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề khảo sát chất lượng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hợp (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:42' 27-05-2018
Dung lượng: 110.0 KB
Số lượt tải: 230
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD VÀ ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT CẨM THỦY 1

ĐỀ THI KSCL THPTQG LẦN 3
NĂM HỌC 2017-2018
Bài thi KHTN, môn hóa học
Thời gian làm bài: 50 phút
(40 câu trắc nghiệm, gồm 4 trang)Mã đề thi 357


Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Br =80, P= 31, K = 39; Cr=52, Ni=59, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5, Mg = 24, Ca = 40, Ba = 137, Ag = 108

Câu 41: Cho dung dịch X chứa 0,15 mol NaHCO3 và 0,3 mol Na2CO3. Cho từ từ dung dịch X vào dung dịch H2SO4 loãng, để phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và 8,064 lít CO2 (đktc). Cho BaCl2 dư vào Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 11,82 gam. B. 69,9 gam. C. 81,72 gam. D. 17,73 gam.
Câu 42: Chất nào sau đây là oxit axit
A. Cr2O3. B. Fe3O4. C. CrO3. D. CuO.
Câu 43: Đun nóng 2 ancol metylic và etylic với dung dịch axit H2SO4, số ete tối đa thu được là
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 44: Phản ứng nào sau đây sắt bị oxi hóa thành sắt (III)
A. Fe + S  B. Fe + Cl2 ( C. Fe + HCl ( D. Fe + CuSO4 (
Câu 45: Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương?
A. Thạch cao sống (CaSO4.2H2O). B. Vôi sống (CaO).
C. Thạch cao nung (CaSO4.H2O). D. Đá vôi (CaCO3).
Câu 46: Cho 9,85 gam hỗn hợp 2 amin no, đơn chức, mạch hở, liên tiếp trong dãy đồng đẳng tác dụng vừa đủ với 250ml dung dịch HCl 1M. Công thức 2 amin là
A. CH5N và C2H7N B. C3H9N và C4H11N.
C. C2H7N và C3H9N. D. CH5N và C3H9N.
Câu 47: Cho 9,2 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl và 0,03 mol KNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y (không chứa NH4+) và 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, sau phản ứng thấy thoát ra 0,336 lít (đktc) khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5), đồng thời thu được 59,56 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Fe trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 48,0 % B. 43,0% C. 30,5% D. 54,9%
Câu 48: Cho dãy chuyển hóa sau:
CaC2 
Tên gọi của X và Z lần lượt là
A. etan và etanal. B. axetilen và ancol etylic.
C. axetilen và etylen glicol. D. etilen và ancol etylic.
Câu 49: Este X tác dụng với dung dịch NaOH thu được muối natri propionat và ancol etylic. Công thức cấu tạo của X là
A. C2H5COOC2H5. B. CH3COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. C2H5COOCH3.
Câu 50: Hỗn hợp khí X gồm etilen và propin. Cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 17,64 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,34 mol H2. Giá trị của a là
A. 0,32. B. 0,22. C. 0,34. D. 0,46.
Câu 51: Cho V lít H2 (đktc) đi qua 20 gam CuO nung nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu được 16,8 gam chất rắn. Giá trị của V là
A. 5,6 lít. B. 6,72 lít. C. 3,36 lít. D. 4,48 lít.

Câu 52: Cho các phản ứng sau:
(1). NH4NO2 
(2) Cl2 +
 
Gửi ý kiến