Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề khảo sát chất lượng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hiệp
Ngày gửi: 23h:08' 05-03-2019
Dung lượng: 14.1 KB
Số lượt tải: 540
Số lượt thích: 0 người
Bài tập 1: Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại 1.  A. head                  B. bread              C. weather            D. clean 2.  A. meet                  B. been               C. deer                  D. between 3.  A. pen                    B. parent            C. seven                 D. children 4.  A. count                 B. enough          C. about                 D. house 5.  A. tow                    B. town               C. down                 D. flower 6.  A. near                   B. hear                C. dear                  D. wear 7.  A. book                  B. cook               C. look                   D. floor 8.  A. badly                  B. sad                 C. marry                 D. table 9.  A. nothing              B. cover              C. morning             D. done 10. A. full                    B. pull                  C. bull                    D. study  


Bài tập 2: Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau đây 1. Who are all ________ people? (A) this (B) those (C) them (D) that 2. I don`t know ________ people. (A) many (B) much (C) a lot (D) few 3. We live near ________ the river. (A) of (B) from (C) by (D) - 4. He says that he must have ________. (A) the all from it (B) all it (C) the all of it (D) it all 5. John is a good worker: He works very ________. (A) hardly (B) hard (C) good (D) many 6. Let`s ________ a party! (A) do (B) have (C) set (D) make 7. The radio`s much too loud: please turn it ________. (A) out (B) low (C) up (D) down 8. - Would you like some sugar? - Yes, please, just ________.  (A) a little (B) little (C) a few (D) few 9. They say he has ________ money. (A) a lot of (B) plenty (C) lots (D) many 10. How much time do you ________ your homework? (A) make at (B) bring to (C) give for (D) spend on 11. My father is ________ man. (A) an old (B) a old (C) not young (D) not an young 12. Millions of cigarettes ________ every year. (A) is smoke (B) are smoking (C) are smoked (D) are smoke 13. Gold, as well as silver ________ in price, he said. (A) have fallen (B) has fallen (C) fall (D) are falling 14. They quarreled ________ the choice of a house. (A) on (B) over (C) for (D) to 15. Fred was a really silly boy when we were in high-school. I still remember ________ very stupid questions. (A) his asking (B) him to ask (C) asking him (D) his being asked 16. ________ I like the Rolling Stones. (A) No need to say (B) Don`t need to say (C) Needless saying (D) Needless to say 17. - Are you sorry that you didn`t take pictures?      - Yes, I regret ________ any. (A) not to take (B) that I not take (C) not taking (D) to not taken 18. If he had not given me advice, I ________ again. (A) would fail (B) would be failed (C) wouldn`t fail (D) would have failed 19. What ________ ! The rain has not stopped all day. (A) a weather (B) the weather (C) weather (D) an weather 20. - Which of the two boys is a boy scout?      - ________ of them is.  (A) All (B) None (C) Neither (D) Both


 
Gửi ý kiến