Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề khảo sát chất lượng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tống Tuấn
Ngày gửi: 16h:58' 11-07-2019
Dung lượng: 63.5 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT XXX
Đề thi có 03 trang
ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 1 LỚP 10 NĂM 2016 - 2017
Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềHọ và tên thí sinh:…………………………………Số báo danh:…………………. Mã đề: 132
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Br = 80; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 .

Câu 1: Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R có dạng RH4. Trong oxit cao nhất với oxi, R chiếm 46,67% khối lượng. R là nguyên tố nào dưới đây?
A. C. B. Pb. C. Si. D. Sn.
Câu 2: Nguyên tố có Z = 6 thuộc loại nguyên tố
A. s. B. f. C. d D. p.
Câu 3: Trong phân tử MX2 có tổng số hạt p,n,e là 140, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số khối của X lớn hơn số khối của M là 11. Tổng số hạt p,n,e trong nguyên tử X nhiều hơn trong nguyên tử M là 16 hạt. CTPT của MX2 là:
A. CaBr2 B. MgCl2 C. NaCl D. BaCl2
Câu 4: Số mol sắt có chứa trong 5,6 gam sắt là:
A. 0,01 B. 0,1 C. 0,15 D. 1
Câu 5: Cho 2 ion XY3 2- và ion XY4 2- có tổng số e trong 2 loại ion lần lượt là 42 và 50. Hạt nhân của X và Y đều có số p bằng số n. Số khối của X, Y lần lượt là:
A. 18 và 1 B. 32 và 16 C. 16 và 8 D. 35 và 1
Câu 6: Tổng số hạt proton, notron, electron của nguyên tử nguyên tố X là 34. Biết nguyên tử của nguyên tố này chỉ có 1 e độc thân ở phân lớp s. Vậy X là:
A. Ca B. Na C. K D. Mg
Câu 7: Cho 6,4 gam hỗn hợp 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dung hết với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 4,48 lít khí H2 đktc . Phấn trăm về khối lượng 2 kim loại là.
A. 40% và 60% B. 50% và 50% C. 24,4% và 65,6% D. 37,5% và 62,5%
Câu 8: Ion X+ có cấu hình electron : 1s22s22p6. Vậy nguyên tử X có thể là:
A. Cl B. Na C. Ne D. F
Câu 9: Nguyên tố R trong bảng tuần hoàn R thuộc nhóm VIA có công thức oxit cao nhất của R với oxi là:
A. RO. B. RO2. C. R2O3 D. RO3.
Câu 10: Trong BTH các nguyên tố, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là
A. 3 và 4 B. 4 và 3 C. 3 và 3 D. 4 và 4
Câu 11: Tổng số hạt proton của X và Y là 24, biết X và Y cùng nhóm A ở 2 chu kì kế tiếp, trong hạt nhân của X,Y đều có số p bằng số n. Trong oxit cao nhất của Y phần trăm khối lượng của Y là:
A. 60 B. 50 C. 40 D. 80
Câu 12: Chiều tăng dần tính bazơ từ trái qua phải là:
A. H2SiO3 , Al(OH)3 , Mg(OH)2 , KOH. B. H2SiO 3 , Mg(OH)2 , Al(OH)3 , KOH
C. H2SiO 3 , Al(OH)3 , KOH, Mg(OH)2 D. H2SiO3 , KOH, Mg(OH)2 , Al(OH)3
Câu 13: Trong 1 nhóm A, đi từ trên xuống dưới theo chiều Z tăng dần tính kim loại và tính phi kim biến đổi:
A. Cùng tăng dần B. Kim loại giảm dần, phi kim tăng dần
C. Không đổi D. Kim loại tăng dần, phi kim giảm dần

Câu 14: Các nguyên tố xếp ở chu kì 3 có số lớp electron trong nguyên tử là:
A. 3 B. 6 C. 5 D. 4
Câu 15:
 
Gửi ý kiến