Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM TIẾNG ANH LỚP 10 ĐỀ B

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 18h:47' 09-08-2018
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 561
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Yến)
SỞ GD & ĐT THANH HOÁ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG 1 Môn: Tiếng Anh - Lớp 10
ĐỀ CHÍNH THỨC (Thời gian: 60 phút không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: …………………………………………... Phòng thi:............ Số báo danh:.............
Ngày thi: ……../ ...../ 2018
Điểm bài thi
Chữ ký của giám khảo
Họ tên, chữ ký của giám thị coi thi

Bằng số
Bằng chữ
1.
1.2.
2.

ĐỀ B (Học sinh làm bài trực tiếp vào tờ giấy này)

I. NGỮ ÂM: (1 điểm) Chọn từ mà phần phần gạch chân có cách phát âm khác với 3 từ còn lại:
A. when B. who C. which D. why
A. chicken B. chemistry C. children D. cheap
A. great B. seat C. meat D. peasant
A. devided B. suggested C. looked D. wanted
II. NGỮ PHÁP: (3 điểm)
A. Chọn đáp án thích hợp nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau:
1. You should _________TV when leaving our room.
A. turn off B. turning off C. turn on D. turning on
2. He doesn’t like coffee, _______?
A. does he B. isn’t he C. doesn’t he D. is he
3. He doesn’t have _________ money to buy a new bike.
A. a B. many C. much D. a lot
4. I haven’t phoned him ______ I left school.
A. since B. for C. in D. at
5. Jone didn’t pass his final exam ____________ he didn’t study hard.
A. so B. however C. because D. therefore
6. The girl _________ you wanted to meet last week is a singer.
A. which B. whom C. who D. whose
B. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau:
1. Her sister (be) _____________ a nurse. she (work) _____________ in a hospital in Hoang Hoa every day.
2. I saw an accident when I (go) __________________ to school yesterday.
3. He suggests (watch) _____________ a cartoon film.
4. Why __________ you (not come) ______________ to class last Friday?
5. If she knew his phone number, she (call) ________________ him.
III. TỪ VỰNG: (1 điểm)
Chọn từ đúng trong ngoặc điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:
1. You must drive ___________________. (careful / carefully)
4. It’s a very _________________ book. (interesting / interested)
2. Tokyo is one of the _______________ cities in the world. (biggest / bigger)
4. __________________, he got lost the way home . (unlucky / unluckily)

IV. ĐỌC HIỂU: (2,5 điểm)
A. Điền vào chỗ trống được đánh số bằng một từ thích hợp trong hộp để hoàn thành đoạn văn sau:
then where do cheaper bags

Nowadays lots of people drive to large supermarket to (1)_______________ their shopping. These supermarkets have car-parks, so you can buy several (2)________________ of shopping. You can fill your trolley, and (3)_________________ put it to your car. Some people prefer to go to local shops. These small shops are usually (4)_________________ than supermarkets. Some towns have an open air market in the center, (5)____________ you can buy fruit and vegetables, but you have to carry your shopping home.
B. Đọc kỹ đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau:
Have you ever visited London, one of the most famous cities in the world? London is divided into three parts, The City, the West End and the East End. The City is Britain’s commercial and banking center. The West End is the part where rich people live. The East End is the part where poor people live.
Lenin visited London before the Great October Socialist Revolution. He often came to work at the British museum. He gathered material for his works. Lenin studied the life of the British workers and British labour movement. He attended meetings and gatherings. He spent much time in learning English in order to master it. Lenin liked to walk around the city to learn more about the British capital. He called London the city of striking contrasts.
1. How many parts is London divided into?
_________________________________________________________
2. Where do the rich people live?
_________________________________________________________
3. Where do the poor people live?
_________________________________________________________
4. When
 
Gửi ý kiến