Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VÀO LỚP 10 HOT

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 22h:15' 19-04-2022
Dung lượng: 86.5 KB
Số lượt tải: 702
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
THANH HÓA

Môn Tiếng Anh-Năm học 2021-2022
Thời gian làm bài: 60 phút;
Ngày thi : 18/04/2022
(Không kể thời gian giao đề)

 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ tên thí sinh:......................................................... SBD: ...........................Phòng thi:.......
Chữ ký của giám thị 1…………………Chữ ký của giám thị 2.................................................
PHẦN A: NGỮ ÂM ( 1.0 điểm )
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1. A. appeared B. received C. erupted D. destroyed
2. A. children B. invite C. minute D. visit
3. A. regions B. rocks C. lifts D. proofs
II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
4.
A .enjoy
B. allow
C. visit
D. advise

5.
A . successful
B. cognitive
C. different
D. wonderful

PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)
I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
6. They (be) ____________________ working here since 2004.
7. When we (learn) __________ English together, the phone rang
8.My brother usually (play) _______________________ sports in the afternoon.
9.My sister (go) ______________________ to the zoo last week.
10. I remember ( tell) _________________ fairy tales by my grandparents when I was 5.
II. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau
11. This singer is not very pretty but she sings very______ (BEAUTIFUL).
12. We can_______________when a volcano will erupt. (PREDICTION)
13. It was a __________________ operation and she got better quickly. (SUCCEED)
14. Our teacher is sorry that we solved the problems_______________ (EFFECT)
15. ______________________ are doing their best to make people aware of the danger of COVID - 19 viruses. (SCIENCE)
III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
16. My grandfather is keen __________ growing fruit trees.
A. of B. in C. on D. for
17. Trang is______________ most hard-working student in my class.
A. a B. an C. the D. Ø
18.Before you leave the room, please all the lights to save energy.
A. turn off B. take off C. put on D. look after
19.Remember ________a raincoat with you. It’s going to rain.
A. bring B. to bring C. bringing D. brought
20.Auld Lang Syne is a song is sung on New Year’s Eve in Britain.
A. who B. whom C. which D. it
21. The government in Viet Nam has ________every effort to stop the rapid spread of COVID -19.
A. brought B. made C. done D. created
22.Son Doong Cave is recognized as cave in the world by British Cave Research Association.
A. the larger than B. the largest C. the most large D. the larger
23.Nam is a good student , _________ ?
A. does he B. doesn’t he C. isn’t he D. is he
24.The government in Viet Nam is looking for ways to prevent the impact of new Corona Virus on the economic growth.
A. effectiveness B. effect C. effectively D. effective
25. Nam: “Congratulations on your success!” Hoa: “__________.”
A. You’re welcome   B. No, thanks         C. That’s very kind of you     D. Yes, of course
PHẦN C: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
look ago used cleaning danger

Robots entered everyday lives a long time (26) __________. They are already used in many industries like car production, packaging and especially in jobs, in which humans would be in (27) __________. Robots that can do chores like (28) __________ the floor or mowing lawns are already available in stores. In medicine, robots are (29) __________to replace limbs and other parts of the body. Researchers claim that a new generation of robots will be able
 
Gửi ý kiến