Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề khảo sát lần 1 khối 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 13h:18' 13-11-2018
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 441
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Yến)
SỞ GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT .....................

(Đề thi gồm có 03 trang)
Mã đề: 103
ĐỀ THI KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: TIẾNG ANH. Lớp 10.
Thời gian: 60 phút. Không kể thời gian giao đề
(Ngày thi: 15/11/2018)

PHẦN A: NGỮ ÂM (0.8 điểm)
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. (0.4 điểm)
Question 1: A. fixed B. turned C. looked D. helped
Question 2: A. healthy B. breath C. beneath D. breathe

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại. (0.4 điểm)
Question 3: A. nervous B. semester C. relax D. police
Question 4: A. degree B. obtain C. worship D. career

PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (5.2 điểm)
I. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau (3.4 điểm)
Question 5: The man looked familiar. I .......................... him somewhere before.
A. saw B. have seen
C. had seen D. see
Question 6: If you study harder every day , you ........................the examination.
A. passing B. pass C. passed D. will pass
Question 7: Duy Manh ................... to Ha Long Bay last week.
A. visit B. have visited C. am visiting D. visited
Question 8:When the manager of our company retires, the deputy manager will............that position.
A. catch on B. stand for C. take over D. hold on
Question 9: The.................of the Internet has played an important part in the development of communication.
A. occurrence B. invention C. research D. display
Question 10: If I had had enough money, I ........................... around the world.
A. would have gone B. would go C. would gone D. went
Question 11: Nam is............................................................
A. lazier and lazier B. lazier and more lazy
C. more and more lazy D. more lazy and lazier
Question 12: The man .....................lives next to my house is Mr Cuong.
A. who B. which C. when D. where
Question 13: She finds.......................... the guitar interesting.
A. play B. playing
C. to play D. that playing
Question 14: Last night a tornado swept through Rockville. It .............. everything in its path.
A. had destroyed B. was destroyed
C. has destroyed D. destroyed
Question 15: What would you do to help the environment if you ...................the president ?
A. was B. have been C. were D. would
Question 16: He was happy because his poems had been translated...............several languages.
A. over B. into C. for D. about
Question 17: In spite of......................, we decided to go out.
A. feeling tired B. we felt very tired
C. all of us felt tired D. tired
Question 18: Paul has just sold his.............................car and intends to buy a new one.
A. black old Japanese B. Japanese old black
C. old black Japanese D. old Japanese black
Question 19: ............................to be the richest man in the USA.
A. Bill Gates is said B. Bill Gates is C. Bill Gates D. Bill Gates says
Question 20: When we .......................... the bill, we left the restaurant.
A. were paying B. had paid
C. paid D. had been paying
Question 21: This morning I bought a newspaper and a magazine. ................newspaper is in my bag but I don`t know where.............. magazine.
A. The/the B. a/a C. A/ the D. The/ a
II. Chọn đáp án đúng ( A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu giao tiếp sau: (0.4 điểm)
Question 22: Linda: "Excuse me! Where’s the post office?"
Maria: "______”.
A. I`m afraid not B. Don’t worry C. Yes, I think so D. It’s over there
Question 23: Alice: "What shall we do this evening?"
Carol: "______"
A. Oh, that’s good! B. No problem.
C. Let’s go out for dinner. D. I
 
Gửi ý kiến