Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 10 LỚP 9

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 11h:25' 22-10-2018
Dung lượng: 75.5 KB
Số lượt tải: 946
Số lượt thích: 2 người (Lê Thị Yến, Trần Văn Lâm)
TRƯỜNG THCS……………...
 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 10
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn thi: TIẾNG ANH 9 (Thí điểm)
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm có 03 trang)

Họ và tên thí sinh: ............................................................ Số báo danh: ................................
Chữ ký giám thị 1: ........................................................ Chữ ký giám thị 2: .......................
PHẦN A: NGỮ ÂM
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1. A. out B. around C. about D. would
2. A. watched B. stopped C. wanted D. walked
3. A. option B.nation C. question D. mention
II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
4. A. destroy
5. A. visit
B. attend
B. listen
 C. father
C. expect
D. receive
D. happen

PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG
I. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
6. My brother often (go) ______________ to school by bike every day.
7. If you study harder, you (pass) _______________ the exam next year.
8. My father likes (watch) _______________ television in the evenings.
9. This building (build) _________________ over 100 years ago
10. They (learn) ______________English for five years.
II. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
11. Thanh is only 10 years old , but he cooks very ___________. (GOOD)
12. Trang is a ________________ girl , so everyone likes her. ( BEAUTY )
13. What have fashion desingers done to ____________ . (MODERN)
14.The Internet has_______________developed and become part of our everyday life (INCREASE)
15. My brother is a ____________ Quang Xuong 1 high school.He has taught English for ten years. (TEACH)
IiI. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
16. Mr.Cuong wishes he _________enough money now to buy his mother a new house.
A. has B. will have C. had D. has had
17. Could you _______ off the radio, please? It`s very noisy.
A. turn B. go C. set D. take
18. We didn’t go camping yesterday _________ it rained heavily.
A. because B. although C.Despite D. In spite of
19. My best friends often play tennis _______ Sundays.
A. at B. on C. for D. in
20. Hello, __________ name is Ba and I am a student from Viet Nam.
A. me
B. I
 C. my
 D. mine

21. I was tired, ____________ I went to bed early last night.
A. however
B. although
 C. because
 D. so

22. The children enjoy ___________ soccer after school.
A. playing
B. to play
 C. play
 D. played


23. Nam is a student. He always goes to ____________school at 6.30 in the morning.
A. a
B. an
C. the
D. x

24. English _______ as a foreign language at most schools in Vietnam.
A. is teaching B. are taught C. is taught D. will teach
25. – Lan : “ How long does it take you to go to school ? ”
-Hoa : ______________.
A. by motorbike B. 30 minutes C. 30 kilometers D. to the West of the city
PHẦN C: ĐỌC HIỂU
I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
at expensive weather see resorts

 One of my favorite vacation places is Mexico. I really like the (26) ______there because it never gets cold. The people are very nice too. They never laugh (27) _______my bad Spanish. The food is really good. Mexico City is a very interesting place to visit. It has some great museums and lots of fascinating old buildings. The hotels are too (28) _____to stay but there are more affordable options. For example, you can stay at one of the beach (29) ______
 
Gửi ý kiến