Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề khảo sát theo mẫu ngẫu nhiên môn Tiếng Anh 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Anh Thái
Ngày gửi: 22h:57' 27-03-2017
Dung lượng: 18.1 KB
Số lượt tải: 182
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

Mãđề: 326
KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THEO MẪU NGẪU NHIÊN
NĂM HỌC 1015 – 2016
MÔN: TIẾNG ANH 7
Thờigianlàmbài 45 phút; (40 câutrắcnghiệm)


Choose the word (A, B, C or D) whose underlined part ispronounced differently from that of the others.
Câu1. A. sensible B. temperature C. energy D. experiment
Câu2. copied B. worried C. painted D. enjoyed
Câu3. durian B. duty C. painful D. cucumber
Read the following passage and choose the correct answer(A, B, C or D) to fill the blank
vitamins ___ (4)very important for the body. There are more than thirteen types ___ (5)vitamins. They help the body take up energy from food, help the boby grow, and help muscles ___(6) correctly. Vitamin A is necessary for our ___(7). People don’t have enough vitamin A often have night blindness; that is, they can’t see ___(8) when it is dark. Foods such as liver, egges, meat, cheese have a lot of vitamin A.
Câu4. A. were B. are C. is D. was
Câu5. A. in B. of C. at D. on
Câu6.A. to working B. works C. work D. working
Câu7. A. hair B. ears C. noses D. eyes
Câu8. A. well B. the best C. good D. bad
Read the following passage and choose the correct answer to the questions
Clothes can tell a lot about a person. Some people like very colorful clothes becausethey want everyone to look at them. Other people like to wear nice clothes, but their clothes are not colorful or fancy. They do not like people to look at them. Clothes today are very different from the clothes of the 1800s. One difference is the way they look. For example, in the 1800s all women wore dress. The dresses all had long skirts. But today, women do not wear dresses with long skirts. Sometimes they wear short skirts. Sometimes they wear pants. Another difference between 1800s and today is the cloth. In the 1800s, clothes were made only from natural kinds of cloths. They were made from cotton, wool, silk or linen. But today, there are many kinds of man-made cloth. A lot of clothes are now made from nylon, rayon or polyester.
Câu9. What can tell a lot about a person?
A. clothes B. behavior C. hobbies D. character
Câu10. Why do some people like to wear colorful clothes?
A. Because they want to look at others. B. Because they want othersto look at them.
C. Because they like those colors. D. Because colorful clothes are very beautiful.
Câu11. What do women sometimes wear today?
A. They wear pants. B. They wear long skirts.
C. They wear short skirts andpants. D. They wear short skirts.
Câu12. According to the passage, which sentence is TRUE?
A. All men wore dresses with long skirts in the 1890s.
B. Some people like colorful clothes because theydon’t want peopleto look at them.
C. There are some differences between the 1800’s clothes and today’s clothes.
D. In the 1800s, clothes were made from man – made cloth.
Câu13. In the 1800s, clothes were only made from
A. nylon and silk B. man – made cloth C. plastic D. natural kinds of cloth
Choose the words(A, B, C or D) that has stressput differentlyfrom the others
Câu14. A. repair B. collect C. invite D. happy
Câu15. parent B. forget C. singer D. children
Choose the correct answer from the four options given ( marked A, B, C or D) to complete each sentences.
C D
 
Gửi ý kiến