Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề kiểm tra 45' tiếng anh 6 (number 1)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn Thị Phượng
Ngày gửi: 16h:38' 15-10-2017
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 274
Số lượt thích: 0 người
TEST 45` ( number 1 )
English 6

Nghia Thai Secondary School

Name :…………………..........……..............
Class: 6 ……
Marks
Teacher’s comment


I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently. (1p)
0. A . This B. Thank C. That D. The

1. A. desk B. open C. pen D. ten

2. A. late B. grade C. face D. small

3. A. chair B. teacher C. couch D. school

4. A. who B. what C. which D. where

II. Choose the best answer A, B, C or D. ( 3ps )
1. Is your school big ? No. it..........................
A. aren`t B. isn`t C. is small D. is
2. ………………… are you ? ( I’m fine, thanks.
A. How old B. How C. How many D. What
3. I live ………………… Nguyen Trai Street.
A. in B. on C. at D. A&C
4. How many ………………… are there ? ( There are 32.
A. student b. students C. a student D. A &C
5. It’s ………………… eraser.
A. an B. a C. Ø D. two
6. What are these ? ( They are …………………
A. ruler B. rulers C. a ruler D. A&C
7. Who’s that ? ( …………………
A. It’s a clock. B. That’s a board. C. That’s Nam D. This is Nam
8. What ………………… he do ? ( He is a teacher.
A. do B. does C. is D. be
9. Is it a desk ? ( No, it …………………
A. isn’t B. is C. aren’t D.is a table
10...................do you spell your name ? ( T-H-I-E-N, Thiện.
A. How old B. How C. How many D. What


III. Complete the blanks with “am, is, are” (1p)


I ……………… a student.
They ……………… in the living room.
Hello, Nam. This ……....… Long.
She ….....…… a doctor.

IV. Read the passage below about Qúi’s family. Then answer questions. (2ps)

Qúi is a student. He is 12 years old. There are four people in his family: his father, his mother, his brother and him. His father is fifty. He is an engineer. His mother is forty-seven. She is a doctor. His brother is twenty. He is a teacher.

How old is Qúi ?
……………………………………………………………...................................
What does he do ?
……………………………………………………………...................................
How many people are there in his family ?
……………………………………………………………...................................
4. How old is his father ?
……………………………………………………………...................................

V. Put words into the correct order. (2ps)
1. name / is / your / What / ? /
……………………………………………………........ .............................

2. live / you / Where / do / ? /
……………………………………………………......................................

3. many / How / are / people / there / your / in / family /?/
……………………………………………………......................................

4. do / spell / How / you / name / your / ? /

.....................................................................................................................

VI. Rewrite the sentences. (1p)

1. My school isn`t big.

( My school......................................................................................................

2. My classroom has thirty students.


( There are.........................................................................................................(Composed by Nguyen Thi Phuong)
 
Gửi ý kiến