Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TIẾNG ANH LỚP 8 (CÓ MA TRẬN, ĐÁP ÁN)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Bích Hạnh
Ngày gửi: 13h:24' 24-10-2021
Dung lượng: 30.2 KB
Số lượt tải: 1697
Số lượt thích: 0 người
Tran Quoc Toan day-boarding secondary school for ethnic minorities
Full name: …………………………..
Class: 8…
THE FIRST MID-TERM TEST
SCHOOL YEAR: 2021 –2022
SUBJECT: ENGLISH 8
DATE: ............. of October,2021
MarksTeacher’s remarkA. LISTENING: (2ms)
I. Listen and choose the best answer: (1m)
(Nghe và khoanh tròn đáp án đúng để hoàn thành đoạn đôi thoại sau):
Hoa: 3 847 329
Nga: Can I (1)_______ to Hoa, please? This is Nga.
Hoa: Hello, Nga.
Nga: I’mgoing to (2)_______ the movie Dream City at (3)______ this evening.
Would you like to come?
Hoa: Of course, but wait a minute. I have to ask my aunt and she’s (4)_______.
1. A. speak B. talk C. tell D. see
2. A. go B. see C. watch D. saw
3. A. 5.30 B. 5.45 C. 6.30 D. 6.45
4. A. inside B. outside C. downstairs D. upstairs
II. Listen again and check tick (() True (T) or False (F): (1m)
Nghe lại và đánh dấu (() vào đúng (T) hoặc sai (F):
Statements
T
F

5. Nga made the call.6. Hoa introduced herself.7. Nga is going to see a movie.8. Hoa invited Nga to see a movie.B. PHONETICS. (1m)
I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (0,5m)
(Chọn một từ gạch chân mà có cách phát âm khác với các từ còn lại)
9. A. reach B. such C. chemical D. chore
10.  A. hour B. high C. hot D. how
II/ Choose the word whose main stress is placed differently from the others: (0,5m)
(Chọn 1 từ có trọng âm nhấn khác với những từ còn lại)
11. A. annoy B. injure C. agree D. arrange
12. A. wardrobe B. object C. saucepan D. transmit
C. GRAMMAR. (3ms)
I. Choose the best option A, B, C or D to complete the sentences below.
(Chọn từ thích hợp A, B, C hay D để hoàn thành các câu sau)
13.    You must _________ your homework at home.
A.   to finish B. finishes C. finish   D. finished
14.    We ought to ______ the wardrobe in the corner opposite the bed.
A.  put B. putting C. puts  D. to put
15. The Sun ______ in the East.
A.  rises B. rise C. rose  D. raise
16. You must not let children play in the kitchen. The kitchen is a ______ place.
A.  safe B. safely C. dangerous  D. dangerously
17. She isn’t old enough _______ horror films.
A.  seeing B. saw C. to see  D. sees
18. Nam _______ to see the movie tonight.
A.  is B. are C. am  D. is going
19.    The Earth ………… around the Sun.
A. go B. to go C. goes D. going
20. Lan………………….a bad cold yesterday.
A. have B. has C. had D. having
21. Putting a knife ……….an electricalsocket is dangerous.
A. to B. into C. at D. in
22. ………… does Miss Hoa want to be a teacher? Because she loves children.
A. What B. Who C. What D. Why
23. Children……………play with matches. It only takes one match to cause a fire.
A. shouldn’t B. mustn’t C. don’t have to D. don’t
24. It`s raining - Let`s go..................................
A.inside B.outside C.downstairs D.upstairs
D. READING (2ms)
I. Read the text
No_avatar

cho e xin file nghe vs ạ

 

 
Gửi ý kiến