Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de kiem tra hk 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Sỹ Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:04' 08-04-2009
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
DAKRLAP EDUCATION SERVICE
Full name:________________________
Class:7a_

THE SECOND TERM EXAMINATION
(allotted time:60’)

I/Chọn A B C D để hoàn thành các câu sau .
1.___________ is the capital of Laos
A.Phnom penh B.Yangon C.Vientiane D .Bangkok
2.I __________ video game in my free time
A.play B. do C. see D.go
3.I _________ at home yesterday
A.stays B.will satay C.stay D.stayed
4.I enjoy _________stamps and I have a beautiful stamp collection
A.collected B.to collect C.collects D.collecting
5.You shouldn’t play video games so much because they can be _________
A. tired B.addictive C.boring D. dizzy
6.Peter is interested _________ learning English
A.in B.at C.on D.to
7.”_________ was your vacation in Nha Trang “-it was wonderful
A.How B.What C.When D.Which
8.Remember _______your teeth every day
A.wash B.brush C.iron D.do
9.Is the doctor checking David’s health ?
A.Yes ,he does B.yes ,he is checking C.he is D.yes ,he is
10.I know how to take care ___my self
A.of B.off C.in D.on
II/Chọn một từ khác với 3 từ còn lại
1 A.Busy B.live C.noisy D.expensive
2 A.dolphin B.crab C. fish D. eat
3. A.saw B.bought C.went D.do
4 A.chicken B.rice C.meat D.beef
5. A.Dressmaker B.hairdresser C. pilot D.dinner
6 A.orange B. banana C.papaya D.carrot
7. A.boil B.play C.cook D.slice
8. A.Hanoi B. Jakarta C.Thailand D.Kuala lumpur

III/Chọn một câu có cùng nghĩa với câu cho sằn
1.He runs very fast.
A.He is a very quickly runner B. He runs very quick
C.He runs very slowly D. He is a very fast runner
2. The public library had thousands of books .
A.There were thousands of books in the public library.
B.The library had thousands of public books.
C.There were thousands of public libraries
D.There were thousands of public books in the library
3.Chilren shouldn’t spend a long time on playing video games
A. Children shouldn’t play video games for a long time
B. Children play video games in a long time
C. Playing video games can take a long time
D. It takes children a long time to play video games
4.She isn’t busy now
A.She is free now B.She has a lot of free time now
C.She isn’t have a lot of free time D.She isn’t free now

IV./ Sứ dụng các động từ trong nghoặc để hoàn thành đoạn văn sau
Hoa was born in Hue , but she (live /lives/ lived/ living ) in Ha Noi with her aunt and uncle .She (to go/go /goes /went) to Ha Noi two years ago .Now she (studied/study/stydies/studed) at Quang Trung secondary school .Yesterday ,(was/is /were/ are) her birthday and she (have/had /has/ haved) a small party with her friends.

V/Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chổ trống .Dear Lan
I am sorry you had ______ and couldn’t come to my party yesterday .Your mother _______ me you wre in bed all day .Are you feeling better now ?It ________ a very good party .Lots ______-_ my friends wre there and they _________ me some lovely gifts .I also received ________ flowers and card.
Nam came early and brought with him an interesting friend from paris .We _________, drank, song and danced. .We had a very good time .I’ll tell you more about the party when you go to school on Monday .Remember to ________ a rest
With love


GOOD LUCK TO YOU
 
Gửi ý kiến