Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề kiểm tra hk 2 co ma tran - dap an

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thanh Chung
Ngày gửi: 18h:42' 20-06-2020
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 163
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH
NĂM 2019 - 2020 CÓ ĐÁP ÁN
I. Listen and fill in the missing words
My name is Ba. I like (1)_______________ very much. This summer vacation I am going to visit Ha Noi with my (2)_______________. We are going to stay at a (3) _______________ house for two days. We are going to visit some (4)_______________ places there. Then we are going to Nha Trang by (5) _______________. In Nha Trang, we are going to stay in a hotel for (6) _______________ days. We are going to see the (7)_______________ and swim there. Finally, we are going to visit Ho Chi Minh City (8)_______________ a week.
II. Circle the best answer A, B, C or D
9. I’m _________. I’d like some rice and some meat.
A. hungry
B. full
C. thirsty
D. tired
10. _________ playing soccer?
A. Let’s
B. What about
C. Why don’t we
D. Why do we
11. _________ do you listen to music? - Everyday.
A. When
B. How long
C. Which
D. How often
12. _________ it’s cool, he go jogging.
A. Which
B. What
C. When
D. Why
13. It is _________ in the fall in Vietnam.
A. cool
B. hot
C. warm
D. cold
14. He _________ badminton with my friend tomorrow afternoon.
A. play
B. is going to play
C. is playing
D. plays
15. What would you like _________ breakfast?
A. with
B. at
C. in
D. for
16. Her favorite _________ is lemonade.
A. food
B. fruit
C. drink
D. colour
III. Circle the word whose underlined part is pronounced different from others:
17. A. always 
B. boots 
C. minibus 
D. skip

18. A. packet 
B. cabbage 
C. pagoda 
D. sandwich

IV. Read then answer the following questions:
Lan likes aerobics very much. She usually does aerobics in her free time. She goes to the gym (phòng tập thể dục) on Monday and Friday. She usually goes there by bus. She never cycles to the gym because she doesn’t have a bike. She usually feels hot and thirsty after doing aerobics, so she usually takes a bottle of water with her.
19. Does Lan usually do aerobics in her free time?
……………………………………………………………………………………………
20. How often does she go to the gym?
………………………………………………………………………………………………
21. When does she go to the gym?
………………………………………………………………………………………………
22. Does she go there by bike?
……………………………………………………………………………………………
23. What does she usually take with her?
………………………………………………………………………………………………
24. What do you usually do in your free time?
………………………………………………………………………………………………
V. Write a short paragraph of 10 sentences, using the provided words.
25. My friend/ name/ Hoa.
26. She/ 12.
27. She/ live/ family/ apartment/ city.
28. She/ tall/ strong/ beautiful.
29. She/ have/ round face.
30. Her eyes/ black.
31. She/ have/ long black hair.
32. Her favorite food/ chicken.
33. Her favorite drink/ apple juice.
34. She/ usually/ play badminton/ brother/ free time.
ĐÁP ÁN
I. Học sinh chưa cập nhật được file nghe mp3.
II. Circle the best answer A, B, C or D
9 - A; 10 - B; 11 - D; 12 - C;
13 - A; 14 - D; 15 - D; 16 - C;
III. Circle the word whose underlined part is pronounced different from others:
17 - A; 18 - C;
IV. Read then answer the following questions:
19 - Yes, she does.
20 - She goes to the gym twice a week.
21 - She goes to the gym on Monday and Friday.
22 - No, she doesn`t.
23 - She usually takes a bottle of water with her.
24 - Học sinh tự trả lời.
Ví dụ: I often listen to music in my free time.
V. Write a short paragraph of 10 sentences, using the provided words.
25 - My friend`s name is Hoa.
26 - She is 12 years old.
27 - She lives with her family in an apartment in the city.
28 - She is tall, strong and beautiful.
29 - She has a round face.
30 - Her eyes are black.
31 - She has long black hair.
32 - Her favorite food is chicken.
33 - Her favorite drink
 
Gửi ý kiến