Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra HK II Địa lí 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Đức Triệu (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:04' 20-04-2008
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 88
Số lượt thích: 0 người
Hä vµ tªn: …………………………
Líp 6..…
Bµi thi häc kú II
m«n: ®Þa lý 6
Thêi gian: 45 phót (Kh«ng kÓ giao ®Ò)


C©u 1: Em h·y ®¸nh dÊu X vµo øng víi ý em cho lµ ®óng nhÊt.
§Êt (Hay thæ nh­ìng) lµ :
a).Líp vËt chÊt máng , cã hai thµnh phÇn chÝnh : Thµnh phÇn kho¸ng vµ thµnh phÇn
h÷u c¬ .
b) Líp vËt chÊt máng , vôn , bë , bao phñ trªn bÒ mÆt c¸c lôc ®Þa .
c) Líp vËt chÊt cã mµu x¸m , thÉm vµ ®en , lµ nguån thøc ¨n dåi dµo cung cÊp
nh÷ng chÊt cÇn thiÕt cho c¸c thùc vËt tån t¹i trªn mÆt ®Êt .
C©u 2: C¨n cø vµo b¶ng sè liÖu d­íi ®©y.

§Þa ®iÓm.
§é cao cña tr¹m khÝ t­îng
 NhiÖt ®é trung b×nh n¨m.

ThÞ trÊn Tiªn Yªn .
230m
23,1ºC

X· Phong Dô
400m
19,5ºC

X· Hµ L©u
950m
16,4ºC

 a) H·y nhËn xÐt vÒ ®é cao cña 3 tr¹m nha khÝ t­îng trªn .
b) Nªu nhËn xÐt vÒ nhiÖt ®é vµ rót ra kÕt luËn vÒ sù thay ®æi nhiÖt ®é theo ®é cao ?
C©u3: Líp vá khÝ ®­îc chia lµm mÊy tÇng?nªu vÞ trÝ , ®Æc ®iÓm cña tÇng ®èi l­u .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓