Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KIỂM TRA HK2 ANH VĂN 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quốc Hảo
Ngày gửi: 14h:58' 18-03-2018
Dung lượng: 71.0 KB
Số lượt tải: 1874
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THI KIỂM TRA HKII
HUYỆN PHONG ĐIỀN NĂM HỌC: 2017 – 2018
MÔN: ANH VĂN – KHỐI 7 (ĐỀ 1)
Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể phát đề)
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Họ tên, chữ kí giám khảo 1
..............................................
Họ tên, chữ kí giám khảo 2
..............................................
Mã phách

ĐỀ BÀI
I. Chọn từ có cách phát âm khác với những từ còn lại: (1,25 m).
1. A. great
B. cheap
C. reader
D. seat

2. A. gather
B. that
C. weather
D. thank

3. A. from
B. post
C.phone
D. old

4. A. meals
B. desert
C. overseas
D. poster

5. A. decided
B. washed
C. missed
D. liked

II .Chọn và khoanh tròn đáp án đúng: (2,5 m).
1.We prefer………..TV to reading books.
A. watching B. to watch C. watch D. watched
2.Bao plays soccer…………
A. goodly B. well C.bad D. better
3.She doesn’t like bananas and I don’t……………….
A.too B. either C. neither D. so
4.I only work …………….. hours a day.
A.fewer B.a little C.a few D. alot
5.Would you like ………badminton, Ba?
A.play B. to play C. playing D. played
6. I prefer ………… books
A. read B . is reading C reads D.reading
7. My friend Anna lives ………..England
A. from B. at C. in D. on
8. He spends most of his free time ………….video games.
A. to play B. play C. playing D. plays
9. General Giap was famous…………..Dien Bien Phu battle.
A. for B. on C.from D. to
10. Don’t forget ………….. your teeth before you go to bed.
A. brushing B. to brush C. brush D. brushes
II.Chia động từ trong ngoặc ở dạng đúng(1.25 m).
1. Lan (not watch) ………………..……TV last night.
2.You must (be)………………………… careful.
3.We (visit)…………………………… our grandparents tomorrow.
4. Hue and Mai (go) ………………………………to Ha noi yesterday.
5. She ( visit ) ………………………..her friends in Hue next Sunday.
IV.Đọc kỹ đoạn văn sau rồi trả lời các câu hỏi ở bên dưới: (2,5 m).
Yesterday was Hoa’s thirteenth birthday. She had a small party with her friends. They ate a lot of food, fruits and cakes. In the evening , Hoa had a stomachache. Her aunt was worried. She called a doctor. The doctor arrived and gave Hoa some medicine. She took the medicine and went to bed . Today, Hoa feels better.
1.When was Hoa’s thirteenth birthday?
=>…………………………………………………………………………………………...
2.Why did Hoa have a stomachache?
=>…………………………………………………………………………………………...
3.Was her aunt worried?
=>…………………………………………………………………………………………...
4. What did the doctor give Hoa ?
=>…………………………………………………………………………………………...
5. How does Hoa feel today ?
=> …………………………………………………………………………………………..
VI.Viết lại những câu sau sao cho nghĩa không đổi: (2,5 m).
1.Let’s go to the movies.
=> What about……………………………………………………………………………...
2.He is a safe cyclist.
=>He cycles………………………………………………………………………...………
3.How much does the green dress cost ?
=> How much ……………………………………………………………………………...
4. Lan is taller than her sister
=> her sister is ……………………………………………………………………………..
5. How tall is Nga ?
=> What is ……………………………………………………………………………….....
-------------------------THE END-------------------------PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THI KIỂM TRA HKII
HUYỆN PHONG ĐIỀN NĂM HỌC: 2017 – 2018
MÔN: ANH VĂN – KHỐI 7 (ĐỀ 2)
Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể phát đề)
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Họ tên, chữ kí giám khảo 1
..............................................
Họ tên, chữ kí giám khảo 2
..............................................
Mã phách

ĐỀ BÀI
I.Chọn từ có cách phát âm khác với những từ còn lại: (1,25 m).
1. A. from
B. post
C. old
D. phone

2. A. meals
B. desert
C. poster
D. overseas

3. A. decided
B. missed
C. liked
D. watched

4. A. played
B. cleaned
No_avatar

cc

 

 
Gửi ý kiến