Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra hóa 10 (lần 02) BTN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự làm
Người gửi: Nguyễn Quốc Oai
Ngày gửi: 23h:46' 24-10-2018
Dung lượng: 88.5 KB
Số lượt tải: 49
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA HÓA 10 BTN (LẦN 02)
<#> Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải (theo chiều tăng giá trị Z) thì phát biểu nào sau đây sai?
<$>Bán kính nguyên tử của các nguyên tử nguyên tố tăng dần.
<$>Tính phi kim của các nguyên tử nguyên tố tăng dần.
<$>Tính kim loại của các nguyên tử nguyên tố giảm dần.
<$>Giá trị độ âm điện của các nguyên tử nguyên tố tăng dần.
<#> Cho các nguyên tố : ; ; và  , các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A là 
<$>O và S.
<$>N và Mg.
<$>P và S.
<$>Mg và S.
<#> Trong bảng tuần hoàn, số chu kì lớn là
<$>4.
<$>2.
<$>5.
<$>3.
<#> Nguyên tố X có số thứ tự 17 trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X thuộc
<$>Chu kỳ 3, nhóm VIIA.
<$>Chu kỳ 3, nhóm VIA.
<$>Chu kỳ 4, nhóm IA.
<$>Chu kỳ 3, nhóm IIIA.
<#> Nguyên tố X nằm ở chu kì 3, nhóm VIA trong bảng hệ thống tuần hoàn. Số thứ tự của nguyên tố X là
<$>16.
<$>13.
<$>15.
<$>14.
<#> Cho cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X: 1s22s22p63s23p3. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn
<$>ô 15, chu kì 3, nhóm VA.
<$>ô 15, chu kì 3, nhóm IVA.
<$>ô 17, chu kì 3, nhóm VIA.
<$>ô 14, chu kì 3, nhóm IVA.
<#> X và Y là hai nguyên tố kế tiếp nhau trong một chu kì, tổng số hạt proton của X và Y là 31. Vậy X và Y là
<$> và 
<$>và 
<$> và 
<$> và 
<#> Nguyên tử Ca (Z = 20). Vậy ion Ca2+ có tổng số hạt mang điện tích là
<$>38.
<$>18.
<$>22.
<$>42.
<#> Cation M2+ có cấu hình 1s22s22p63s23p6. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn:
<$>Chu kì 4, nhóm IIA.
<$>Chu kì 3, nhóm VIA.
<$>Chu kì 3, nhóm VIIIA.
<$>Chu kì 4, nhóm IA.
<#> Ion Q3+ và T- đều có cấu hình electron là 1s22s22p6. Nhận xét nào dưới đây sai ?
<$>Cả Q và T đều có 8 electron lớp ngoài cùng
<$>nguyên tố Q là kim loại và T là phi kim.
<$>Nguyên tố T thuộc chu kì 2, nhóm VIIA.
<$>Nguyên tố Q thuộc chu kì 3, nhóm IIIA.
<#> Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nhìn chung thì
<$>bán kính tăng dần, độ âm điện giảm dần.
<$>bán kính giảm dần, độ âm điện tăng dần
<$>bán kính tăng dần, độ âm điện tăng dần.
<$>bán kính giảm dần, độ âm điện giảm dần.
<#> Nguyên tố nào sau đây có công thức oxit cao nhất ứng với công thức R2O7 ?
<$>Cl (ZCl= 17)
<$>S (ZS = 16)
<$>Si (ZSi = 14)
<$>P (ZP = 15)
<#> Nguyên tố nào sau đây tạo được hợp chất khí với H có công thức dạng RH4 ?
<$>C (ZC= 6)
<$>N (ZN = 7)
<$>S (ZS = 16)
<$>Cl (ZCl = 17)
<#> Nguyên tố H thuộc nhóm VA trong bảng tuần hoàn, trong hợp chất oxit cao nhất O chiếm 56,338% về khối lượng, nguyên tố H là (Cho: MO = 16)
<$>P (MP = 31)
<$>N (MN = 14)
<$>S (MS = 32)
<$>Si (MSi = 28)
<#> Oxit cao nhất của một nguyên tố X có công thức là XO2. Hợp chất của X với hiđro chứa 12,5% hiđro về khối lượng. Nguyên tố X là (cho MN = 14, MP= 31, MC = 12, MSi = 28)
<$>Silic (Si).
<$>Cacbon (C).
<$>Nitơ (N).
<$>Photpho (P).
<#> Biết số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, Y, P, Q lần lượt là 12, 14, 16, 20. Kết luận nào đúng?
<$>X và Q thuộc nhóm IIA; Y thuộc chu kỳ 3.
<$>Cả 4 nguyên tố đều thuộc cùng 1 chu kỳ.
<$>X, Y thuộc chu kỳ 3; P và Q thuộc chu kỳ
 
Gửi ý kiến