Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề kiểm tra học kì II

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Hoàng Anh
Ngày gửi: 22h:51' 25-05-2008
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 537
Số lượt thích: 0 người
Ubnd huyện lạc sơn đề kiểm tra học kỳ ii
Phòng giáo dục và đào tạo năm học 2007 – 2008

Môn: Tiếng Anh Lớp 6
(Thời gian làm bài: 45 phút)
(Học sinh làm bài trực tiếp vào đề kiểm tra )

Họ và tên:……………………………………Ngày sinh…………………...…..
Trường:………………………………………Lớp……………………………...
Số báo danh:…………….
Giám thị 1:………………………………. Giám thị 2:………………………….…….


Điểm

Bằng số
Bằng chữ Giám khảo (Họ tên, chữ ký)

1…………………………………

2…………………………………
I. Circle the best answers to complete the following sentences. (3 pts)
(Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau) (3 điểm)
1. How …………………does she play badminton?
She plays badminton three times a week.
A. often B. many C. much
2. What’s the weather ………….in the Summer? It’s hot.
A. look B. summer C. like
3. Let’s ………………..fishing.
A. go B. going C. to go
4. Mr Hung is a farmer. He has …………chickens.
A. a little B. a few C. lots
5. ……………. is she from?
She is from Japan.
A. Who B. What C. Where
6. What would you like ……………lunch?
A. in B. for C. on
II. Fill in the blanks with a, an, some or any. (2 pts)
(Điền vào ô trống với a, an, some hoặc any) (2 điểm)
1. Do you have ………………..vegetables?
2. I have ………………oranges in the kitchen.
3. There is ……………apple on the table.
4. She has …………….small nose.
5. We don’t have …………….noodles.Khôngvào đây

viếtIII. Match the sentences in column A with the suitable sentences in column B. (2,5 pts)
(Nối câu ở cột A với câu phù hợp ở cột B) (2,5 điểm)
A
B

 1. What do you do in the spring?
2. What is he doing now?
3. How much is a bottle of cooking oil?
4. Is Ho Chi Minh City bigger than Ha Noi?
5. How much water do you want?
 a. It’s forty five thousand dong
b. I usually play volleyball in the spring
c. Yes, it is
d. Two bottles, please
e. He is listening to music


Answers (Trả lời): 1…………..; 2…………..; 3……………; 4……………; 5…………...

IV. Read the passage and do the following tasks. (2,5 pts)
(Đọc đoạn văn và làm các bài tập sau) (2,5 điểm)
David is from Australia. He is tall and thin. He is a teacher of English and he is going to Viet Nam this summer vacation. He is going to visit many places in Viet Nam. First, he is going to visit Hue citadel for two days. Then, he is going to Ha Long Bay and he is going to stay there for three days. Finally, he is going to visit Sam Son beach because he likes swimming very much. He is going to stay in a hotel in Sam Son for two days. He loves the weather and people in Viet Nam.
1. Make true(T) false(F) statements. (1,5 pts)
(Điền đúng (T) hoặc sai (F)). (1,5 điểm)
……………a, David is from England
……………b, He is going to visit Ha Long Bay, Hue citadel and Sam Son beach.
……………c, He loves the weather and Vietnamese people
2. Answer the questions. (1 pts)
(Trả lời các câu hỏi sau) (1 điểm)
a, Is David going to visit many places in Viet Nam?
………………………………………………………………………………………………
b, How long is he going to stay in Viet Nam?
………………………………………………………………………………………………
************************THE END**********************


Hướng dẫn
chấm đề kiểm tra học kỳ Ii năm học 2007 – 2008
Môn: tiếng anh lớp 6

I. 0,5 điểm x 6 câu = 3 điểm
1. A
2. C
3. A
4. B
5. C
6. B
II. 0,4 điểm x 5 câu = 2 điểm
1. any
2. some
3. an
4. a
5. any
III. 0,5 điểm x 5 câu = 2,5 điểm
1. b
2. e
3. a
4. c
5. d
IV. 2,5 điểm
1. 0,5 điểm x 3 câu = 1,5 điểm
a. F
b. T
c. T
2. 0,5 điểm x 2 câu = 1 điểm
a. Yes, he is
b. He is going to stay in Viet Nam for a week/ for seven days

No_avatar
!?!................
 
Gửi ý kiến