Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- MÔN: SINH HỌC 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thcshehe Hehe
Ngày gửi: 19h:59' 14-05-2012
Dung lượng: 35.6 KB
Số lượt tải: 1741
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT HÒA BÌNH
TRƯỜNG THPT MƯỜNG BI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- MÔN: SINH HỌC 10
NĂM HỌC : 2011 – 2012
( Thời gian làm bài: 45 phút )

Họ, tên học sinh:......................................................................Lớp 10A….....

Mã đề 01

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Chọn đáp án đúng nhất ở mỗi câu vào khung sau:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Chọn


1. Môi trường có các thành phần nước thịt, gan, glucôzơ. Đây là loại môi trường:
A. Tổng hợp B. Bán tổng hợp C.Tự nhiên. D. Bán tự nhiên.
2. Sản phẩm của quá trình quang hợp gồm có:
A. ATP, NADPH,O2. B. Cácbonhiđrat, O2. C. glucôzơ, ATP, O2. D. ATP, O2.
3. Từ 1 phân tử glucôzơ đi vào đường phân khi không có mặt của oxi sẽ thu được:
A. 38 ATP. B. 4 ATP. C. 3 ATP. D. 2 ATP.
4. Đặc điểm chỉ có ở vi rút mà không có ở vi khuẩn là:
A. Chỉ chứa ADN hoặc ARN. B. Chứa cả ADN và ARN C. Có cấu tạo tế bào. D. Sinh sản độc lập.
5. Các hình thức sinh sản chủ yếu của vi sinh vật nhân thực là:
A. Phân đôi, nội bào tử, nảy chồi. B. Phân đôi, nảy chồi, bào tử vô tính, bào tử hữu tính.
C. Phân đôi , ngoại bào tử, nội bào tử. D. Phân đôi, ngoại bào tử, bào tử đốt, nảy chồi.
6. Trong hô hấp hiếu khí chất nhận êlectron cuối cùng là:
A. Oxi phân tử. B. Oxi nguyên tử. C. Hidro phân tử. D. Hidro nguyên tử.
7. Tảo, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía và màu lục dinh dưỡng theo kiểu:
A. Hoá dị dưỡng. B. Hoá tự dưỡng. C. Quang tự dưỡng. D. Quang dị dưỡng.
8. Virút bơm a xít nuclếic vào tế bào chủ diễn ra ở giai đoạn:
A. Hấp phụ. B. Xâm nhập. C. Tổng hợp. D. Lắp ráp.
9. Trong quá trình lên men chất nhận êlectron cuối cùng là:
A. Một phân tử hữu cơ. B. Một phân tử vô cơ. C. Oxi phân tử. D. Hidro.
10. Trong quá trình hô hấp tế bào, từ 1 phân tử glucôzơ tạo ra được:
A. 38 ATP. B. 20 ATP. C. 2 ATP. D. 3 ATP.
11. Trong quá trình quang hợp Oxi được sinh ra từ:
A. Chất hữu cơ. B.Chất diệp lục. D. CO2. D.H2O.
12. Một nhóm tế bào sinh tinh tham gia quá trình giảm phân đã tạo ra 512 tinh trùng. số tế bào sinh tinh là:
A. 64. B. 32. C. 128. D. 16.
13. Sản phẩm tạo ra trong chuỗi phản ứng tối của quá trình quang hợp là:
A. Glucôzơ, H2O, ATP. B. Cácbohiđrat. C. H2O, ATP, O2. D. Glucôzơ,O2.
14. Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, enzim cảm ứng được hình thành ở pha:
A. Tiềm phát. B. Luỹ thừa. C. Cân bằng. D. Suy vong.
15. Có 3 tế bào sinh dưỡng của một loài cùng nguyên phân liên tiếp 3 đợt, số tế bào con tạo thành là:
A. 8. B. 48. C. 24. D. 12.
16. Trong quá trình hô hấp tế bào sản phẩm tạo ra ở giai đoạn đường phân bao gồm:
A. 1 ATP, 2NADH. B. 2 ATP, 1NADH C. 3 ATP
 
Gửi ý kiến