Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra học kỳ II (Từ2003-2007)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD- ĐTBG, Phòng GD- ĐT Tân Yên
Người gửi: Nguyễn Thị Thuận (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:30' 22-03-2017
Dung lượng: 63.5 KB
Số lượt tải: 476
Số lượt thích: 0 người
Sở giáo dục-đào tạo Đề thi chất lượng học kỳ II
Bắc giang Năm học 2003-2004
Môn: Tiếng Anh lớp 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(Thí sinh làm bài vào giấy thi, không làm vào đề thi)

I/ Chia động từ trong ngoặc cho đúng thì: (2 điểm).
My brother ( work) in Hue few days ago.
How often does your sister go to the movies?
- She (go) to the movies twice a month.
They (play) games at their school now?
-Yes, they are.
Minh and Lan (visit) their friends next Sunday.
II/ Chọn một từ đúng trong ngoặc để hoàn thành các câu sau: (3 điểm)
What is (matter/ the matter) with your son, Mr. Phong?
These pills will make you (feel/ to feel) better.
Lan goes to the movies (twice/ two) a week.
Was Mrs. Lan at the theater last night? – Yes, (she was/ she did).
We (buyed/ bought) some books last week.
(What/ How) often does Hanh brush her teeth?
III/ Đọc kỹ đoạn văn sau đánh dấu “T” cho mỗi câu đúng và “F” cho mỗi câu sai so với nội dung đoạn văn dưới đây: (2 điểm).
Mrs. Hoa is a dentist at Quang Trung school. She looks after all the children’s teeth. Mrs. Hoa’s office is very clean and so is her uniform. Many children are scared when they go to see Mrs. Hoa, but she is a kind woman. She explains what will happen so they are not afraid.
Mrs. Hoa gives the children advice. She tells them how to look after their teeth. She reminds them to clean their teeth regularly.

Mrs. Hoa is a teacher at Quang Trung school.
She doesn’t look after all the students’ teeth.
Many children are scared when they come to see Mrs. Hoa.
She doesn’t tell them to clean their teeth regularly.
IV/ Ghép câu trả lời ở cột B sao cho phù hợp với câu hỏi ở cột A:( 2 điểm)
A B
1. What do you do in the evening? a. I have an awful stomachache.
2. Would you like to play table tennis, Hung? b. Yes, I did.
3. What’s the matter with you, Minh? c. We usually watch TV.
4. Did you learn lessons about healthy food? d. I’d love to, but I’m busy now.

V/ Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh:( 1 điểm)
We/ go/ movies/ last night/ but/ the film/ boring/.
My sister/ not/ really like/ watch/ sports/.
The end


Phòng GD-ĐT Tân yên Đề thi chất lượng học kỳ II
Năm học 2004-2005
Môn: Anh văn lớp 7
Thời gian: 60 phút
Học sinh không làm vào đề thi
I.Chia động từ trong ngoặc: (2 điểm)
1. We (watch) TV last night.
2. What time ................. you (get) up everyday?
- I often (get) up at 6.
3. They (play) football now.
4. The teacher (come) here tomorrow.
II. Chọn đáp án đúng, khoanh tròn A, B, C hoặc D: (2,5 điểm)
He likes oranges and ................
A. I do, too. B. I don’t C. I don’t, either. D. Neither do I.
2. They walk to school ....................
A. everyday B. yesterday C. tomorrow D. last night
3. Why does Mai’s tooth hurt? - ................... she has a cavity.
A. After B. Because C. But D. And
4. You .................... clean your room, Lan.
A. be B. do C. must D. ought
5. How ..................... is this shirt? – It’s 30,000 dong.
A. many B. often C. old D. much
III. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh: (2,5 điểm)
bought/ books
 
Gửi ý kiến