Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra khảo sát Địa lí 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tài Minh (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:06' 21-04-2008
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 0 người
PHOØNG GD & ÑT NGHÓA ÑAØN.
Tröôøng THCS Nghóa Trung.


ÑEÀ THI KHAÛO SAÙT LAÀN III
MOÂN : ÑÒA LÍ 6
Thôøi gian laøm baøi : 45 phuùt

Hoï teân hoïc sinh : ……………………………………………………………………. Lôùp : ……………………………………………………………
ÑEÀ BAØI :
Caâu 1: Choïn yù ñuùng trong caâu sau :
Ñoä muoái cuûa bieån nöôùc ta laø :
A. 31 %.
B. 32 %.
C. 33 %.
D. 34 %.

Caâu 2 :Noái caùc yù sau sao cho ñuùng ñeå theå hieän ñuùng nguyeân nhaân chuû yeáu cuûa moãi hieän töôïng :
1. Soùng.

A. Ñoäng ñaát ngaàm döôùi ñaùy bieån.

2. Soùng thaàn.

B. Gioù.

3. Thuyû trieàu.

C. Caùc loaïi gioù thoåi thöôøng xuyeân treân traùi ñaát

4. Doøng bieån

D. Söùc huùt cuûa maët traêng vôùi maët trôøi.

Caâu 3: Choïn cuïm töø thích hôïp sau :
+) Vuøng bieån noùng.
+) Vó ñoä cao.

+) Vuøng bieån laïnh .
+) Vó ñoä thaáp.

Ñeå ñieàn vaøo oâ troáng (……)
Nhöõng doøng bieån chaûy töø caùc …………………………, ôû caùc ……………………………….. veà phía vuøng bieån laïnh laø nhöõng doøng bieån noùng.
Nhöõng doøng bieån chaûy töø caùc …………………………, ôû caùc vó ñoä cao veà phía ……………………….. laø nhöõng doøng bieån laïnh.
Caâu 4 : Neâu vò trí vaø ñaëc ñieåm cuûa ñôùi khí haäu nhieät ñôùi ?
Caâu 5 : Neâu caùc khaùi nieäm :
Soùng laø gì?
Hoà laø gì?
Ñaát laø gì ?
………….. Heát……………

 
Gửi ý kiến