Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE KIEM TRA SO 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Minh Nhật
Ngày gửi: 20h:04' 05-10-2017
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 1371
Số lượt thích: 1 người (Liêu Vĩnh Hảo)
MATRIX
45-MINUTE TEST 1 – UNIT 1, 2 – ENGLISH 10 (thi diem)

NỘI DUNG KIỂM TRA
MỨC ĐỘ
TỔNG SỐ


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
VD
NC
Câu
Điểm

I. Language
1. pronunciation
11
2.5


2. stress

1


13. Vocabulary
- Unit 1
- Unit 2
2

2


44. Grammar
- Tenses
- Passive voice
1

2

1

4


II. Writing
1. Transformation & sentence building
- Tenses
- Passive
- If
- Although

1
1
4
6
2.52. Error identification
- Tenses
- Passive
- Article

2
2

4


III. Reading
1. Gap-filling
2
2
1

5
2.5


2. Questions
2
2
1

5


IV. Listening
1. Family
2
2
1

5
2.5


2. Health Problem
2
2
1

5


TỔNG CỘNG

12
40%
16
40%
8
20%
4
10%
40
10

45-MINUTE TEST 1 – UNIT 1, 2 – ENGLISH 10 (thi diem)
Class:10B….. Full name:………….. DE SO 1
I. Listening(2.5)
1.Listen to the conversation twice and choose true( T), False( F), for each utterance.(track 5)
According to what you’ve heard.
1………..Mai is getting fat.
2. ……….We should not eat any fruits and vegetables .
3………..She should not drink coffee.
4………Drinking a lot of mineral water and fruit juice is not good.
5. ………Mai should walk to work to keep fit.
2. Listen to the following short conversation and fill the gaps with the missing words.(track 2)
1. Tuan is(1)………..the floor while Mai is watering the flowers.
2. The girl is going to particiate in the…………….(2)
3.The boy said that coffee was not good for their(3)……….
4. The boy’s leg was (4)…………..in an accident last week.
5. The boy likes playing with bubbles during washing(5)…………
II. Language(2.5)
1. Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.
A. society B. sociable C. groceries D. finance
2. Choose the word whose main stress is placed differently from the others:
A. household B. inspire C. compound D. ailment
3.Choose the word or phrase that can be exchanged to the underlined words or phrases:
Scientific studies offer evidence that acupuncture can ease pain and treat from simple to complicated ailments.
A. Cares B. choices C. treatments D. diseases
4. Blood is pumped through the ___________to bring oxygen to all parts of the body.
A. brain B. heart C. digestive D. skeletal
5.……….. system is made up of our bones. It supports our body and protects our organs.
A. Circulatory B. Digestive C. Nervous D. Skeletal
6. Food is broken down and converted into energy in the ___________system.
A. brain B. digestive C. heart D. skeletal
7. Foods ………… into energy in the digestive system.
A. are broken down and converted B. broken down and converted
C. break down and convert D. are broken down and convert
8.“I’ve decided to repaint this room.” -“What colour_________it?
A. you will paint B. you are going to paint C. are you going to paint D. will you paint
9. Being the breadwinner of the family, ___________.
A. She’s a sociable woman.
B. she looks after the children carefully.
C. She manages the home and raises the children.
D. she works hard to provide for her children.
10. Our parents needn’t ask us ...............our rooms. We do it every day.
a. tidy up b. to tidy up c. tidying up d. tidy
III. Writing(2.5)
1. Choose the underlined part among A, B, C or
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓