Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra tháng 8 số 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Nhã (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:24' 15-09-2016
Dung lượng: 20.0 KB
Số lượt tải: 73
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:..........................................

Câu 1:Khi đốt cháy hoàn toàn một lượng este no đơn chức thì thể tích khí CO2 sinh ra luôn bằng thể tích của khí oxi cần cho phản ứng ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất. Tên gọi của este đem đốt là:
A .metyl axetat B. Propyl fomiat C. etylaxetat D. metyl fomiat
Câu 2: Khi thuỷ phân HCOOCH=CH2 ta được :
A. 1 muối và 1 rượu B. 1 muối và 1 xetôn C. 1 muối và 1 anđêhit D. 2 muối và nước
Câu 3:Este là sản phẩm giữa :
A. axit hữu cơ với rượu B. axit vô cơ với rượu C. axit với rượuD. axit với phenol
Câu 4: Phản ứng xà phòng hoá etylaxetat với dung dịch NaOH có những đặc điểm sau:
A. Phản ứng thuận nghịch B. Phản ứng có giới hạn
C. Phản ứng hoàn toàn D. Phản ứng xảy ra chậm
Câu 5: Vinyl axetat công thức:
A. CH3COOCH3 B. C2H5COOCH3C. HCOOC2H5D. CH3COOCH=CH2
Câu 6:Để biến một số dầu thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình
A. hidro hóa B. Cô cạn ở nhiệt độ cao C. Làm lạnh D. Xà phòng hóa
Câu 7: Chất không phải là chất béo là
A. axit axetic B. axit stearic C. Axit oleic D. Axit panmatic
Câu 8: ứng giữa ancol etylic và axit axetic( xúc tác H2SO4 đặc , đun nóng) là phản ứng
A. trùng hợp B. este hóa C. Xà phòng hóa D. trùng ngưng
Câu 9:Dãy các chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ tăng dần ?
A. CH3COOH; CH3COOC2H5 ; CH3CH2CH2OH
B. CH3COOH; CH3CH2CH2OH; CH3COOC2H5
C.CH3CH2CH2OH ; CH3COOH; CH3COOC2H5
D. CH3COOC2H5 ; CH3CH2CH2OH; CH3COOH
Câu 10: X có CTPT C5H8O2 Thuỷ phân X trong môi trường axit tạo ra axit Metacrylic. CTCT của X là
A. CH2=C(CH3)-COOCH3 B. CH2=CH-CH2-COOH
C. CH2=CH-COOC2H5 D. CH3-CH2COOCH=CH2
Câu 11 :Hai nào sau đây đều có khả năng tham gia phản ứng este hóa?
A. CH3COONa và C6H5OH B. CH3COOH và C6H5NH2
C. CH3COOH và C2H5OH D. CH3COOH và C2H5CHO
Câu 12:Tripanmitin và triolein là các chất béo ở trạng thái tương ứng:
A.Rắn và lỏng B. Lỏng và rắn C. Đều ở dạng rắn D. Đều ở dạng lỏng
Câu 13: khi phân CH3COOC2H5 bằng dung dịch NaOH dư thì sản phẩm của phản ứng là
A. CH3COONa và CH3ONa B. C2H5COOH và CH3ONa
C. CH3COOH và C2H5OH D.CH3COONa và C2H5OH
Câu 14: Thuỷ phân este có CTPT C4H6O2 trong môi trường axit thu được hỗn hợp các chất đều tham gia phản ứng tráng gương . Vậy công thức phân tử của este là
A.CH3-COOCH=CH2B. HCOOCH2-CH2CH=CH2
C. HCOOCH=CH-CH3 D. CH2=CH-COO-CH3
Câu 15: Hợp chất hữu cơ A và B có cùng CTPT C3H6O2, A tác dụng được với CaCO3, B tác dụng được NaOH không tác dụng Na và không cho phản ứng tráng gương. Vậy CTCT thu gọn của A và B lần lượt là:
A. CH3COOCH3, CH3CH2COOH B. HCOOCH2CH3, CH3CH2COOH
C.CH3CH2COOH, CH3COOCH3 D. CH3CH2COOH, HCOOCH2CH3
Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Lipit gồm Chất béo( triglixerit) +Sáp + steroit + photpholipit .
B. Este của Glixerol và các axit béo gọi là chất béo.
C. Lipit làm nguyên liệu sản xuất thuỷ tinh hữu cơ
D. Dầu thực vật ở trạng thái lỏng còn mở ĐV trạng thái rắn.
Câu 17: Các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai ?
A. Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo.
B. Lipit động vật (mở) chứa chủ yếu các axit no, còn thực vật chứa chủ yếu các axit không no.
C. Khi xà phòng hoá lipit thu được glixerol và các axit béo.
D. Xà phòng là hỗn hợp của muối natri của các axit béo cao.
Câu 18: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là:
A. metyl propionat B. propyl fomat C
 
Gửi ý kiến