Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

De kiem tra Tieng Anh 8 HK II - De so 2moi.doc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Sỹ Tính (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:43' 12-04-2009
Dung lượng: 9.8 KB
Số lượt tải: 175
Số lượt thích: 0 người
Ma trận đề kiểm tra học kì 2 Lớp 8
Môn tiếng anh
Test 2

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


I. Listening
5
2,5


5
2,5

II. Reading


10
2,510
2,5

III. Language
focus
10
2,5

10
2,5

IV. Writing


5
2,5
5
2,5

Tổng
10
2,5
15
5,0
5
2,5
30
10


Chữ số phía trên bên trái trong mỗi ô là số lượng câu hỏi, chữ số ở góc phải phía dưới là trọng số điểm cho các câu ở ô đó.

ENGLISH TEST- 2nd TERM
Grade 8
Time allowance: 45 minutes
__________________________________________
Test 2

I. LISTENING
Listen to the passage and fill in the blanks with the missing words. (2.5 pts)
The best way to protect our environment is to reduce the amount of garbage. We can recycle some (1) ____________ instead of putting them into the garbage. As you know, this means that we need to use the old materials in the garbage to make
(2) ____________. Already in many countries, people can recycle their newspapers, bottles (3)____________ . But people are still thinking of new ways to recycle things. For example, some companies are using the plastic in old soda bottles to make clothing. Other companies are (4) ____________with the materials in old tires. Some companies even make garbage cans from old (5)____________ . These companies are trying to recycle the plastic we already have, instead of making a lot of new plastic.

II. READING
Read the letter and put a tick in the appropriate box for True (T), False (F), or NM if the statement is not mentioned in the letter. (2.5 pts)
Dear Tuan,
I arrived in Australia a week ago and I think that my English is improving! I’m living in a small flat near the centre of Sydney. It’s cheap and quite comfortable.
In your letter you ask what I’m going to do to improve my English. Well, tomorrow I’m going to visit the language centre to see what English classes they offer there in the evenings. Of course, I’m going to read a newspaper every day. I’m going to spend a lot on cassettes because listening is so important! There are some good bookshops here, so I’m also going to look for some other books to read before bedtime. I’m going to write a diary in English – that’s a good way to learn English.
How are you getting on? I was sorry I had to leave in the middle of the course. Are you going to write to me again?
Hope to hear from you all soon.
Nam

T
F
NM

1. Nam came to Australia last week.
2. He is staying in a small house near the centre of Sydney.
3. He is not pleased with his accommodation.
4. He is going to visit a language centre tomorrow.
5. He is going to have a lesson tomorrow evening.
6. He is going to talk with Australian students.
7. Every day he is going to read a newspaper.
8. Listening is less important to him.
9. There are many bookshops in the neighborhood.
10. He is going to read books and write a diary in English.

III. LANGUAGE FOCUS
Circle the best option A, B, C or D to complete each of the following sentences. (2.5 pts)
1. Have you ______ any news about Lan since her bike accident?
A. hear B. hearing C. to hear D. heard
2. We ______ dinner when my friends arrived yesterday evening.
A. are having B. is having C. were having D. was having
3. The glass bottle will be broken ______ small pieces.
A. into B. to C. in D. by
4. They don’t want ______ to the market now.
A. go B. to go C. going D.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓