Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra toán 8 (2022-2023)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thanh Hương
Ngày gửi: 10h:16' 15-11-2022
Dung lượng: 294.0 KB
Số lượt tải: 861
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS CÁT TRINH

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2022 – 2023
Môn: Toán – Lớp 8
Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian phát đề)

Cấp độ

Nhận biết

Chủ đề
TNKQ
TL
1. Phép nhân Nhận biết nhân đa
và phép chia thức, chia đa thức
các đa thức.
cho đơn thức.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
1,0

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5

Thông hiểu

Vận dụng

TNKQ
TL
TNKQ
Hiểu được nhân
đa thức, chia đa
thức cho đơn
thức.
1
0,5

TL

Nhận biết được Hiểu được những
2. Những hằng
những hằng đẳng hằng đẳng thức
đẳng
thức
thức đáng nhớ.
đáng nhớ.
đáng nhớ.

3. Phân tích
đa thức thành
nhân tử
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4. Tứ giác.
Hình thang,
hình
bình
hành,
hình
chữ nhật.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
5.
Đường
trung bình của
tam giác, của
hình
thang.
Đối xứng trục,
đối xứng tâm.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5
Biết được tổng các
góc của một tứ
giác, biết tính số
đo góc. Nhận biết
các loại tứ giác đặc
biệt.
2
1,0

2
1,0

Vận dụng được
phân tích đa
thức thành nhân
tử
2
1,0

4
3,0
30%

4
2,0
20%

3
2,0
20%

3
2,5
25%

2
1,0
2
1,0
10%

3
1,5
15%

5
2,5
25%

Vận dụng được
đường
trung
bình của tam
giác, đối xứng
tâm.

1
0,5

Cộng

TL

Hiểu được hình
thang, hình bình
hanh, hình chữ
nhật.Vẽ
hình,
chứng minh được
tứ giác đặc biệt.
1
1,5

Nhận biết được
đường trung bình
của tam giác, của
hình thang

6
3,0
30%

TNKQ

Vận dụng được
hằng đẳng thức
vào bài toán tìm
giá trị nhỏ nhất
của biểu thức
1
1,0

1
0,5

Nhận biết cách Hiểu cách phân
phân tích đa thức tích đa thức
thành nhân tử
thành nhân tử

Vận dụng cao

1
1,0
10%

3
1,5
15%
17
10,0
100%

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2022 – 2023

TRƯỜNG THCS CÁT TRINH

Môn: Toán – Lớp 8
Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian phát đề)
Ngày kiểm tra: ...../10/2022
(Đề kiểm tra gồm 1 trang)
I. Trắc nghiệm ( 3 diểm): Hãy chọn đáp án đúng:
Câu 1: Nhân đơn thức xy với đa thức
A.

ta được:

B.

Câu 2: Biểu thức
A.

D.

C.

D.

bằng:
B.

Câu 3: Chia đơn thức

C.

cho đơn thức

ta được:

A.
B.
C.
D.
Câu 4: Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là:
A. Hình thang
B. Hình thang cân
C. Hình bình hành D. Tam giác.
Câu 5: Tứ giác ABCD có
A.

= 600

= 1000;
B.

= 850 ;

= 900

= 1150 thì:
C.

= 450

D.

= 550

Câu 6: Hình thang có độ dài một đáy là 6cm và đường trung bình là 8cm thì đáy còn lại là:
A. 7cm
B. 8cm
C. 10cm
D. 6cm
II. Tự luận ( 7 diểm):
Câu 1 (1,0 điểm): Tính:
a) (x – 5)2
b) ( 2x – 3)( x + 5)
Câu 2 (1,5 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
a) 3x2 – 15x
b) x2 – 25y2
c) x2 – 49y2 – 6x + 9
Câu 3: (1,0 điểm) Tìm x biết:
a) x(x – 11) – x + 11 = 0
b) x3 – 9x = 0
Câu 4:( 2,5 diểm): Cho hình bình hành ABCD (AB > BC) có M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD.
a) Chứng minh: AMCN là hình bình hành
b) Gọi O là giao điểm của AC và BD. Chứng minh hai điểm M và N đối xứng với nhau qua O.
c) Gọi E là giao của AD và MC. Chứng minh: AM là đường trung bình của ECD.
Câu 5 ( 1,0 diểm): Với giá trị nào của x và y thì biểu thức M = x2 + 10y2 + 6xy – 10y + 2047 đạt giá trị nhỏ
nhất? Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

--------------------- Hết--------------------

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

TRƯỜNG THCS CÁT TRINH

NĂM HỌC: 2022 – 2023
Môn: Toán – Lớp 8
Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian phát đề)
Ngày kiểm tra: ...../11/2022

I.Trắc nghiệm: (3 điểm) ( Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
Câu
Đáp án

1
B

2
D

3
C

4
C

5
A

6
C

II. Tự luận: ( 7 điểm)
Câu
Câu 1
( 1,0 điểm)

Câu 2
( 1,5 điểm)

Câu 3
( 1,0 điểm)

Đáp án

a) (x – 5)2 = x2 – 10x + 25

Điểm
0,5 đ

b) ( 2x – 3)( x + 5)
= 2x2 + 10x – 3x – 15
= 2x2 + 7x – 15
a) 3x2 – 15x
= 3x( x – 5)
b) x2 – 25y2 = x2 – (5y)2 = (x – 5y)(x + 5y)

0,25 đ
0,25 đ
0,5 đ
0,5 đ

c) x2 – 49y2 – 6x + 9= ( x2 – 6x + 9) – 49y2 = ( x – 3)2 – (7y)2
= ( x – 3 – 7y )(x – 3 + 7y)
a) x(x – 11) – x + 11 = 0
 (x – 11)(x – 1) = 0
 x – 11 = 0 hoặc x – 1 = 0
 x = 11 hoặc x = 1
Vậy x = 11; x = 1
b) x3 – 9x = 0
x(x – 3)(x + 3) = 0
x = 0 hoặc x – 3 = 0 hoặc x + 3 = 0
 x = 0 hoặc x = 3 hoặc x = –3
Vậy x = 0; x = 3; x = -3

0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
Hình vẽ
đúng
giải
câu a)
0,25 đ

E

Câu 4
( 2,5 điểm)

M

A

0,25 đ
0,25 đ

B

O

D

N

C

a) Ta có: AB // CD ( Vì ABCD là hình bình hành)
Do đó: AM // CN (1)
AB = CD ( vì ABCD là hình bình hành)

0,5 đ

Do đó AM = CN (2) ( Vì M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD)

0,5 đ

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác AMCN là hình bình hành.
b) O là giao điểm của hai đường chéo của hình bình hành ABCD nên O là
trung điểm của AC.
0,25 đ
Hình bình hành AMCN có O là trung điểm của đường chéo AC nên O là trung
điểm của đường chéo MN.
0,25 đ
Vậy hai điểm M và N đối xứng với nhau qua O.
0,25 đ
c) EDC có ND = NC và NA // CE
Suy ra EA = AD (3)
EDC có EA = AD(cmt) và AM//DC
Suy ra: EM = EC (4)
Từ (3) và (4) suy ra: AM là đường trung bình của tam giác ECD.

Câu 5
( 1,0 điểm)

Vậy AM là đường trung bình của tam giác ECD.
M = x2 + 10y2 + 6xy – 10y + 2047
M = (x2 + 6xy + 9y2) + (y2– 10y + 25) + 2022
M = (x + 3y)2 + (y – 5)2 + 2022
Vì (x + 3y)2 + (y – 5)2  0, với mọi x, y
Nên M  2022, với mọi x, y
Do đó M đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2022.
Dấu “=” xảy ra khi y = 5 và x = – 15
Vậy khi x = – 15 và y = 5 thì M đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2022
(Chú ý: Mỗi cách giải khác đúng đều cho điểm tối đa)

0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ
0,25đ
0,25 đ
 
Gửi ý kiến