Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KSCL

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:19' 04-09-2019
Dung lượng: 26.7 KB
Số lượt tải: 103
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT………..
Trường THCS………..

KÌ THI KSCL CÁC ĐỘI TUYỂN HSG THCS 2019-2020
ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
(Thờigian 90 phút)

I. Which one is different?
01. A.weight B. height C.width D. heavy
02. A. painful B.tall C. record D. difficult.
03. A. took B. gave C. kept D. called
04. A. balanced B.unhealthy C. sensibly D. moderate
05.A education B. definitely C. entertainment D.anniversary

II. Each sentence has an underlined and corrected mistake. Choose the best correction.(1,25 pts)
06. We didn’t wanted to go to the park.
A.We( our B. wanted( want C. go( going
07. The shop closed ten minuteslast.
A.closed( was closed B. last( ago C. minutes( minute
08. We no live in a city.
A. no(donot B.in( on C.city( cities
09. I can’t speak Chinese and neither can’t my brother.
A. I(me B.speak( spoke C. neither( either
10. I want to buy a fewchicken.
A want( to want B. a few(a little C. chicken( chickens

III. Choose the best answer.
11. We enjoy_______ around the world.
A. travel B. to travel C. travelled D. travelling
12. Vietnamese students have_______ vacations than American students.
A. fewer B. longer C. most D. less
13. She needed_______ these postcards to her friends.
A. sending B. to send C. sends D. sent
14. My father_______ me a letter two days ago.
A. write B. wrote C. writed D. written
15. Are you scared_______ seeing the dentist.
A. at B. in C of D. to
16. Remember_______ your teeth.
A. brush B. to brush C. brushing D. brushed
17. Clean teeth are_______ teeth.
A. health B. healthy C. unhealthy D. unhealth
18. You_______ go to school because of your headache.
A. had not better B. had better not C. not had better D. better had not
19. An:I ate bread and eggs for breakfast. Hà: ______________.
A. neither did Nam B. so did Nam C. either did I D. too did Nam
20. An:You shouldn’t drink coffee. Hà: ______________.
A. I don’t either B. I shouldn’t either C. neither shouldn’t I D. I should either
21. An:__________________ Hà: Two days ago
A. When do you bought this dress? B. When did you bought this dress?
C. When did you buy this dress? D. When were you buy this dress?
22. An:__________________ Hà: I’m one meter forty five centimeters.
A. How hight are you?B. How height are you?C. What is your high? D. What is your height?
23. Nam bought_______ meat for lunch.
A. many B. a few C. a little D. much
24. An:Would you open your mouth, please? Hà: ______________
A. Yes, please B. Yes, let’s C. No, thanks D. Yes, I did
25. _______ do they cost? They cost 15.000 dong.
A. How often B. How many C. How much D. How long
26. Why_______ you absent yesterday, Hoa?
A. did B. do C. were D. was
27. Your teeth aren’t strong and white. You should_______.
A. don’t go to the dentist B. not go to the dentistC. go to the dentist D. went to the dentist
28.I would like_______ to the movies tonight
 
Gửi ý kiến