Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE KT CONG NGHE 8 HK II

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:02' 02-05-2008
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích: 0 người

PGD - ÑT Vónh Chaâu Thöù ngaøy thaùng naêm 2008
Tröôøng THCS Laïc Hoøa Kieåm tra hoïc kyø II
Lôùp : 8 Moân : Coâng ngheä
Hoï vaø teân : Thôøi gian : 45 phuùt

Ñieåm


 Lôøi pheâ

I/ Traéc nghieäm : ( 4 ñieåm )
* Khoanh troøn chöõ caùi ñuùng nhaát trong caùc caâu sau :
1. Tính chaát naøo sau ñaây khoâng phaûi laø cuûa nguyeân töû phaân töû ? ( 0.5 ñieåm )
a. Chuyeån ñoäng khoâng ngöøng . b. Coù luùc chuyeån ñoäng coù luùc ñöùng yeân.
c. Giöõa chuùng coù khoaûng caùch . d. chuyeån ñoäng nhanh khi taêng nhieät ñoä .
2. Khi ñuùng noùng 1 löôïng nöùôc thì : ( 0.5 ñieåm )
a. Theå tích nöôùc giaûm . b. Theå tích nöôùc taêng .
c. Nhieät naêng nöôùc taêng d. caû b vaø c ñeàu ñuùng .
3. Trong caùc caùch saép xeáp sau caùch naøo ñuùng khi noùi veà söï daãn nhieät cuûa caùc chaát chaát töø nhieàu xuoáng ít .
a. Chaát khí, chaát loûng, chaát raén b. Chaát raén, chaát loûng, chaát khí .
c. Chaát loûng, chaát khí, chaát raén . d. Chaát raén chaát khí chaát loûng .
4. Ñoái löu laø söï truyeàn nhieät xaõy ra trong chaát naøo sau :
a. Chaát khí b. Chaát loûng c. Caû chaát khí vaø chaát loûng d. Chaát raén .
5. Böùc xaï nhieät laø hình thöùc truyeàn nhieät chuû yeáu xaõy ra trong :
a. Chaát raén b. Chaân khoâng c. Chaát loûng d. Chaát khí
6. Thaû 3 mieáng ñoàng, nhoâm, chì coù cuøng khoái löôïng vaøo moät coùc nöôùc nhieät ñoä cuoái cuøng seõ laø :
a. Caû 3 mieáng baèng nhau b. Mieáng nhoâm cao nhaát tôùi ñoàng vaø chì
c. Mieáng ñoàng cao nhaát tôùi ñoàng vaø chì d. Mieáng chì cao nhaát tôùi ñoàng vaø nhoâm
7. Trong caùc meänh ñeà coù söû duïng cuïm töø “ naêng suaát toûa nhieät” sau ñaây meänh ñeà naøo ñuùng ?
a. Naêng suaát toaû nhieät cuûa ñoäng cô nhieät . b. Naêng suaát toûa nhieät cuûa nhieân lieäu.
c. Naêng suaát toûa nhieät cuûa nguoàn ñieän . d. Naêng suaát toûa ñieän cuûa moät vaät .
8. Khi chuyeån ñoäng nhieät cuûa caùc phaân töû nhanh leân thì ñaïi löôïng naøo sau ñaây cuûa vaät khoâng taêng .
a. Nhieät ñoä b. Nheät naêng c. Khoái löôïng d. Theå tích
II/ Töï luaän : ( 6 ñieåm )
1. giaûi thích taïi sau trong nöôùc coù khoâng khí maëc duø khoâng khí nheï hôn nöôùc raát nhieàu ?
2. Ñeå ñun soâi 1.5 lít nöôùc coù nhieät ñoä ban ñaàu laø 300C caàn moät nhieät löôïng laø bao nhieâu ?
3. Ngöôøi ta thaû moät mieáng ñoàng coù khoái löôïng 0.5 kg ôû 100oC vaøo 1.5 lít nöôùc, nhieät ñoä khi noù caân baèng laø 350C . Hoûi nöôùc noùng leân theâm bao nhieâu ñoä ?
Cho bieát : Cnöôùc = 4200 T/kg.k
Cnöôùc = 380 T/kg . k

Baøi Laøm

No_avatar

Cho mình hỏi tí chút, đề thi này hình như đâu phải môn Công nghệ 8 phải không ban? Mình thấy nội dung lạ quá.

No_avatar

dung ruj hjnh nhu day la de vat ly!??Chưa quyết định

 

No_avatarf

vui lòng gửi đúng địa chỉ tránh làm mất thời gian

 
Gửi ý kiến