Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ LỚP 6 HAY 08

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:25' 15-05-2015
Dung lượng: 24.2 KB
Số lượt tải: 110
Số lượt thích: 0 người
Phònggiáodục............
TrườngTHCS ......
(((((
Đề thigiữahọc kì II
Môn: TiếngAnh .
( Thờigianlàmbài 40 phút)

I.Tìmmộttừkhác loại vớicáctừcòn lại ở mỗidòng (1,5đ).
Stretcher, wheelchair, crutches,victim.
Garbage, fertilizer, manure, compost.
Waterfall, ocean, resort, stream.
Fly, bus, train, mini-bus.
Faint, injury, bleed, fall.
Glass, metal, plastic, vegetable.
II. Chọn đáp án đúngchocáccâusau.(3đ)
Would you mind___ off the lights? I’d rather you didn’t.
a. if I turn b. turn c. if I turned d. turning
I__ a lovely holiday in Da lat last summer.
a.passed b. had c. brought d. make
How far is it from Ha Noi toHoaBinh? It __ about two hours.
a. wants b. goes c. needs d. takes
I can see a boy__ a water buffalo.
a. ride b. riding c. to ride d. rode
It’s__ to travel around Viet Nam.
a. interesting b. interested c. interestedly
Do you mind__ the windows.
a. To close b. closing c. close d. closed
7.__ you mind if I smoke?
a. could b. don’t c. do d. would
8.My sister likes sweets__ from chocolate.
a. making b. made c. to make d. make
9. There are flights daily to Ho Chi Minh city__ Monday.
a. besides b. after c. except d. on
10. Milk bottles can be__ after being cleaned.
a. recycled b.thrown away c. broken d. reused
11. We were delighted__ your letter last week.
a. getting b. to get c. get d. got
12. People use first aid__ ease the victim’s pain.
a. so that b. in order to c. in order that.
III. Viết lại cáccâusautheogợi ý(3đ).
This question is difficult to undersrtand.
It’s……………………………………..
Many students in the world speak English.
English……………………………….….
I will repair your house tomorrow.
Your house………………………………
Can you take me a photograph?
Would you mind…………………………
Could I borrow your newspaper?
Do you mind if I ………………………..
Those questions can be answered by Nam.
Nam……………………………………...
IV.Chọntừthíchhợptrongkhung để hoànthànhcáccâusau đây.
( Slopes, cared, putting, as soon as, cold, overturned, fertilizing, wrapped, remember, town)
1.Suddenly the canoe_________ and everyone fell into the cold water.
2. The weather in Sydney is rather___________in July.
3. Would you mind_________out the cigarette.
4. The flowers________ in blue paper over there are beatiful.
5. Please two mise to drop by our house when you are in__________.
6. Mount Rushmore is famous for having the heads of four American Presidents______into the rock.
They went swimming and sunbathing________ arrived in NhaTrang.
There are so many beautiful mountain_______ you can visit in SaPa.
Nam had a day to ______last weekend.
Farmers grow food for their animals and use the dung for______ their field.
Answers: 1.___________ 6.__________
2. __________ 7.__________
3.___________ 8.__________
4.___________ 9.__________
5. ___________ 10._________

Phònggiáodục...........
Trường THCS .......
(((((
Đáp án đề thigiữahọc kì II
Môn: TiếngAnh
( Thờigianlàmbài 40 phút)


I.1. victim 3. resort 5. injury
2 manure 4. fly 6. vegetable
II. 1c 2b 3d 4b 5a 6b 7c 8b 9c 10d 11b 12b
III.1. It’s difficult to understand this question.
2. English is spoken by many students in the world.
3. Your house will be repaired tomorrow.
4. Would you mind taking me a photograph?
5. Do you mind if I borrow your newspaper?
6. Nam can answer those questions
IV. 1. Overturned 5. town 9.remember
2. cold 6. carved 10.fertilizing
3. putting 7. as soon as 4. wrapped
 
Gửi ý kiến