Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ LUYỆN HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:47' 07-01-2020
Dung lượng: 35.1 KB
Số lượt tải: 214
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT………..
Trường THCS………..

KÌ THI KSCL CÁC ĐỘI TUYỂN HSG KHỐI 7Nămhọc: 2019-2020
ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
(Thờigian 90 phút)


PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY (7.0 points)
I. Chọn một từ có phần gạch chân phát âm khác so với những từ còn lại. (1 đ )
1. A. says B. plays C. stays D. days
2. A. comedy B. doll C. crocodile D. front
3. A. pleasant B. seaside C. scissors D. visit
4. A. closed B. erased C. increased D. pleased
5. A. Christmas B. school C. chemistry D. machine
6. A. few B. new C. sew D. nephew
7. A. closed B. practised C. asked D. stopped
8. A. gift B. my C. arrive D. tired
9. A. tables B. noses C. boxes D. changes
10. A. son B. sugar C. soup D. sing

II. Chọnmộtđápánđúngnhất( A, B, C hoặc D) đểhoànthànhmỗicâusau: ( 2đ )
1. What do students often do____________ recess?
A.
in
B.
on
C.
at
D.
of

2. My brother never goes to school late and____________.
A.
so does Lan .
B
Lan doesn’t, either
C.
Lan don’t, either.
D.
neither doesn’t Lan

3. It’s very important____________ your hand before meals.
A.
wash
B.
to wash
C.
washing
D.
washed

4. We should keep our teeth____________.
A.
be clean
B.
to be clean
C.
clean
D.
cleanly

5. She works____________ a hospital. She takes care____________ sick people
A.
in/ at
B.

at / for
C.
of / at
D.
in / of

6. Remember____________ home by ten o’clock.
A.
to get back
B.
getting back
C.
to getting at
D.
for getting

7. You are too fat. You should eat more____________.
A.
vegetables
B.
milk
C.
fish
D.
meat

8. He broke the vase because he was____________.
A.
careful
B.
carefully
C.
carelessly
D.
careless

9. Would you like milk in your coffee? – Yes____________, please
A.
a few
B.
a little
C.
little
D.
few

10. I don’t like this book because it is very____________.
A.
bored
B.
interesting
C.
boring
D.
interested

11. This film is____________ than the one we saw last week.
A. as good B. gooder C. more good D. better
12. She is____________ a singer nor an actress.
A. nor B. both C. neither D. either
13. You can’t speak Russian____________.
A. Either can I B. Neither can I C. Neither can’t I D.I can’t neither
14. I know that he____________ in the library at this moment.
A. works B worked C. is working D. was working
15. His choice of words____________ very good.
A. is B. are C. be D. being
16. "Let`s go dancing____________?" "Yes, let`s"
A. will we B. don’t we C. do we D. shall we
17. She made____________ mistakes on her last examination.
A. a little B. few C. little D. none
18. "____________ did he go out?" "A few minutes ago".
A. how long B. when C. how much time D. how many times
19. His father is a very good friend of ____________.
A. them B. their C. theirs D. themselves
20. The children are playing____________ in the schoolyard.
A. happy B. happily C. happier D. happiness

III. Khoanhtrònmộtđápánsaitrongsố A, B, C hoặc
 
Gửi ý kiến