Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ LUYỆN TẬP

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:13' 06-08-2019
Dung lượng: 25.2 KB
Số lượt tải: 278
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT………..
Trường THCS………..

KÌ THI KSCL CÁC ĐỘI TUYỂN HSG THCSNămhọc 2019-2020
ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
(Thờigian 90 phút)

Question 1: Choose the word in each group that has underlined, italic part pronounced differently.
01. A. album B. use C. amusement D. united
02. A. police B. popular C. long D. copper
03. A. attraction B. battle C. veteran D. character
04. A. invention B. depend C. resort D. defeat
05. A. hoped B. looked C. opened D. washed
06. A. cat B. bat C. hand D. chart
07. A. pencil B. ending C. pretty D. dental
08. A. house B. mouse C. aloud D. enough
09. A. sand B. sugar C. seat D. sing
10. A. this B. them C. throw D. though

Question 2: Which word is odd one out?
11. A. Vientiane B. Jakarta C. Beijing D. Ho Chi Minh City
11. A. began B. played C. knew D. sent
13. A. parrot B. seal C. peacock D. dove
14. A. Vietnam B. Malaysia C. China D. France
15. A. physics B. literature C. lesson D. history
16. A. skillfully B. badly C. friendly D. safely
17. A. car B. van C. lorry D. boat
18. A. desk B. blackboard C. teacher D. worker
19. A. kitchen B. street C. dining room D. living room

Question 3: Complete the sentences with the most suitable words:
20. Tom hates watching T.V. ________ does Peter.
A. So B. Too C. Neither D. Either
21.Hoa prefers colorful dances in Thailand________ shadow puppet shows in Indonesia.
A. to B. than C. as D. for
22. ________ seeing beautiful sites, visitors can enjoy traditional food.
A. Apart B. Together C. According to D. As well as
23. People in Asia often drink________
A. some tea B. the tea C. tea D. many tea
24. Uncle Ho was born________.
A. At 1890, in May B. on May, 1890 C. 1890, at May D. in May,1890
25. Some scientists spend most of their lives________ at rocks.
A. looking B. look C. to look D. looked
26. Would you like to play tennis, Nam?
A. I’d like to, but I can’t B. Yes, I’d like to C. No, thanks D. I’d like to go
27. I have some homework. I________ finish it before I play table tennis.
A. should to B. need to C. ought D. want
28. Can I borrow your fishing rob, Minh?
A. No, I can’t B. I’m sorry Nam I’m using C. I’d love to D. Yes, please
29. Traffic police never let you________ without a ticket
A. go B. going C. to go D. gone
30. London is the________ of England.
A. capital B. the capital C. a capital D. one capital
31. ________ do you go shopping? – Every week.
A. How far B. What time C. How often D. How
32. ________ people go to the movies now than ten years ago.
A. Fewer B. Few C. Less D. Lesser
33. ________ was in. The room was empty.
A. Anybody B. Somebody
 
Gửi ý kiến