Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề luyện thi học kỳ 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ggggggggggggggg
Người gửi: Nguyễn Văn Hoàng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:05' 09-05-2019
Dung lượng: 454.5 KB
Số lượt tải: 88
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ BẮC GIANG
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC: 2008 – 2009
Môn : TIẾNG ANH – LỚP 8
Ngày thi: 17 – 3 – 2009
Thời gian làm bài: 150 phút


Điểm bài thiBằng chữ:
Họ tên, chữ kí của giám khảo
1)

2)
Số phách

Lưu ý: Đề thi này gồm 04 trang, học sinh làm bài trực tiếp vào đề
Học sinh không được sử dụng bất kỳ loại tài liệu nào, kể cả từ điển.

I/ Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác những từ còn lại bằng cách khoanh tròn chữ cái A, B, C, hoặc D. (5 đ)
1. A. looked B. watched C. carried D. stopped
2. A. study B. success C. surprise D. sugar
3. A. unite B. underline C. university D. uniform
4. A. danger B. angry C. language D. passage
5. A. character B. children C. teacher D. change

II/ Chọn từ có âm tiết được nhấn khác với các từ còn lại. (5đ)
1. A. realize B. improve C. possible D. comfortable
2. A. important B. especially C. prefer D. influence
3. A. general B. opinion C. abroad D. surprise
4. A. comfort B. nation C. apply D. moment
5. A. medical B. advise C. vegetables D. physical

III/ Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D. (15đ)
1. Are you interested...........playing badminton after class?
A. in B. with C. on D. for
2. " What.........going to Hanoi tomorrow? "
A. to B. in C. about D. for
3. Hoa works very..........so she always gets good marks.
A. badly B. good C. hardly D. hard
4. The building was built .........1962 and 1969.
A. between B. from C. since D. for
5. This school..........in 1997
A. built B. is built C. was built D. has built
6. Of all my friends, Hoa is.............
A. the tallest B. the most tallest C. taller D. more taller
7. Would you mind if I……………a photo ?
A. take B. took C. would take D. am going to take
8. Last week I ……………my children to the biggest zoo in town.
A. got B. brought C. fetch D. took
9. Are you proud…………….your country and its tradition ?
A. about B. on C. of D. for
10. Do you collect stamps or other things ? - Yes, I am a stamp………….
A. collecting B. collector C. collect D. collection
11. It is very dangerous ………….. in the polluted environment.
A. to live B. lives C. living D. live
12. Our ………….. resources are limited so we should recycle all used things.
A. nature B. natural C. naturing D. naturally
13. His car is the same color …………. my uncle’s.
A. alike B. as C. like D. to
14. This ruler …………….. of plastic.
A. make B. made C. is making D. is made
15. I take part ………….. most youth activities of my school.
A. in B. of C. on D. at

IV/ Dùng đúng thời, dạng của động từ cho trong ngoặc. (10đ)
Nowadays, a lot of important inventions (1- carry out) by scientists (2- work) for large industrial firms. However, there (3 – be) still opportunities for other people (4 – invent) various things. In Britain
 
Gửi ý kiến