Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ LUYỆN THI HSG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:10' 05-03-2019
Dung lượng: 30.6 KB
Số lượt tải: 404
Số lượt thích: 0 người
PHONG GD&ĐT …….
TRƯỜNG THCS ……….


KỲ THI CHỌN HSG LỚP 6 - THPT NĂM HỌC 2017 - 2018
ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
(Thờigianlàmbài90 phút, khôngkể thờigiangiaođề)


I. Circle the best option for each sentence. (Choïnñaùpaùnthíchhôïpnhaát (A,B,C,or D)ñeåhoaønthaønhcaùccaâusau .khoanhtrònñaùpaùnmàemchọn).( 3 points)
Nam______English on Monday and Friday.
A. not have B. isn’t have C. don’t have D. doesn’t have
2. We go to school at ______ in the morning.
a quarter to seven B. seven to a quarter C. seven quarter D. a quarter seven to
Do children have math on Monday ? -……………….
Yes, they have B. No, they don’t C. Yes, they don’t D. No, they not have
4. Mr. Nam gets up at 7.00 and eats ______
A. a big breakfast B. the big breakfast C. big breakfast D. a breakfast big
5. Is her school ______the park ?
A. in front of B. next C. in front to D. near to
6. Is this her______?
A. erasers B. books C. an eraser D. eraser
7. Tan likes ______ weather because he can go swimming.
A. hot B. cold C. windy D. foggy
8. Mr. Baker ______ breakfast at the moment.
A. is having B. are having C. has D. have
9. My father is ..................... man.
A. a old B. an old C. not young D. not very young
10. I’m tired. I’d like ..................... .
A. sit down B. sitting down C. to sit down D. to sitting down
11. ______ milk does your father drink?
A. How much B. How many C. How long D. How often
12 When it is hot , people often feel ______
A. hungry B. thirsty C. happy D. cold
13.The sign says “ No smoking “ . You ______ smoke . ( smoke (v): hútthuốc)
A. can B. are not C. must not D. must
14 . I’m playing table tennis . _______ you like table tennis ?
A.Have B .Is C. Are D. Do
15 . We have English ______ Friday
A. at B. in C. to D. on
16. What time _______________you tomorrow?
A. is she going to visit B. visits she C. she does visit D. she visits
17 . The boy looks thin , ______ he is strong.
A. and B. for C. or D. but
18. It’s very hot. ..................... swimming?
A. Why don’t we go B. Let’s go C. What about going D. all A, B& C
19. Mary and _______ would like to go to the movies.
A. me B. my C. mine D. I
20. There _______ any milk in the glass.
A. isn’t B. aren’t C. is D. are
II. Choose the best word in brackets to complete the sentences.(Chọntừđúngtrongngoặcđểhoànthànhcâu) (3 points)
I’d like some rice. I’m ………………………. (hungry / thirsty / thin)
Are there any …………………….. in the fridge ? (rice / milk / bananas)
I like fish very much, but she ………………… . (don’t / doesn’t / isn’t)
Is ……………………… any milk ? (it / there / this)
What’s your favorite ……………………, Mai? I like orange juice. (drink/water/fruit)
There isn’t any ……………………… . (soda / oranges / apples)
How much …………………….. do you want ? (eggs / apples / meat)
There …………….. a lot of milk today. (is / are / be)
She …………………………………. aerobics now. (doing / is doing / is playing)
A ……………………….. of toothpaste is 15 000d. (tube / half / bar)
It is ……………….. in the summer. (cool / cold / hot)
We often ………………………. swimming in the summer. (play / have / go)
……………………………... go to Hue ? (Let’s / How about / What about)
What about …………………… to the movies ? (go / to go / going)
He is going …………………………………. his grandparents next week. (visit
 
Gửi ý kiến