Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ LUYỆN THI HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:10' 05-03-2019
Dung lượng: 25.3 KB
Số lượt tải: 479
Số lượt thích: 0 người
PHONG GD&ĐT …….
TRƯỜNG THCS ……….


KỲ THI CHỌN HSG LỚP 6 - THPT NĂM HỌC 2017 - 2018
ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
(Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề)


Lưu ý: - Đề thi gồm 04 trang, thí sinh làm trực tiếp vào đề thi
- Thí sinh không được dïng bất cứ tài liệu nào kể cả Từ điển.
QuestionI:Chọn và khoanh tròn từ có phần gạch chân phát âm khác so với các từ cùng hàng (10 điểm)

1. A. gray
B. face
C. orange
D. make

2. A. big
B. time
C. fine
D. light

3. A. tall
B. fat
C. cat
D. hat

4. A. do
B. brother
C. two
D. to

5. A. has
B. name
C. family
D. lamp

6. A. through B. author C. clothes D. thumb
7. A. middle B. mile C.kind D.time
8. A.school B.scout C. sew D. sure
9. A. everything B.tooth C. theater D., they
10. A. marbles B. classes C. teaches D.changes.

Question II. Chọn và khoanh tròn từ không cùng nhóm trong mỗi câu sau (5 điểm):
1. A. teacher
B. brother
C. farmer
D. doctor

2. A. watches
B. brushes
C. teaches
D. goes

3. A. meat
B. fish
C. beef
D. tea

4. A. are
B. am
C. do
D. is

5. A. have
B. eat
C. is
D. play


Question III. Chọn đáp án đúng nhất bằng cách Khoanh tròn các chữ cái (10 điểm):
1. ______ trash over there.
A. Don’t throw B. Not throw C. Throw D. Can’t throw
2. There is _____ oil in the bottle . We should buy some more .
A. little B. a little C. few D. a few
3. ______ fruit does your father produce ?
A. How much B. How many C. How long D. How often
4. What would you like to do at the weekend ?
A. I like to do a lot B. I can’t do it C. I’d like to do D. I don’t like the weekend
5. What about ______ a cup of coffee ?
A. A have B. having C. you have D. do you have
6. Are there ................... stores on your street?
A. a
B. an
C. any
D. the

7. My sister and I ............................. television in the living - room now.
A. am watching
B. are watching
C. is watching
D. watching

8. ........................... do you go to school? - I walk.
A. How
B. By what
C. How many
D. How by

9. “Does Nga play volleyball?” - “No, ........................”
A. she not plays
B. she don’t
C. she isn’t
D. she doesn’t

10. How many floors .......................... in your school?
A. there are
B. there has
C. are there
D. have there

Question IV. Đoạn văn sau đây có 10 lỗi sai, em hãy gạch chân các lỗi sai (10 điểm)
Ours country is small and very beautiful. It has four season in a year. They are Spring, Summer, Autumn and Winter. It is warm on spring, hot in summer coll in autumn and cold in winter. When a weather is warm, we often playing volleyball, tennis or go fishing. When it is hot, we often go camping or go swimming. When it cool we often play footballs or go jogging. When the weather is cold, we often play basketball, skip or play video game. We favourite season is autumn because the weather in autumn is not very cold and not very hot. The weather is cool so it is very good with our health.
Question V-Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc (15 điểm):
1.Tuan and his brother (not watch)…TV at the moment. They (be)…asleep.
……………………………………………………………………………………….
 
Gửi ý kiến