Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ LUYỆN THI HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:10' 05-03-2019
Dung lượng: 21.1 KB
Số lượt tải: 308
Số lượt thích: 0 người
PHONG GD&ĐT …….
TRƯỜNG THCS ……….


KỲ THI CHỌN HSG LỚP 6 - THPT NĂM HỌC 2017 - 2018
ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
(Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề)


1.Change the following verbs into V-ing forms ( chuyển những động từ sau sang V ing).
1.arrive( 7.copy(
2.load( 8.ride(
3.lie( 9.watch(
4.go( 10.sit(
5.write( 11.have(
6.get( 12.listen(

2.Chia động từ ở thì HTTD với thể khẳng định:
S + Am/ is/ are + V(ing)+ ...
1.Miss. Nhung ( ride )........ her bike to work
2. I ( play)....... video games and my sister ( watch ) .............TV
3. We ( sit) .........in the living room
4. I (eat)........my breakfast at a food store.
5. My sister ( do ) her homework.
6. She ( brush ) her teeth now.
7. Mark (talk) …………..to a friend at the moment.
8. The cat ( sleep)…………. under the table at the moment.
9. Lan ( do ) her homework
10. My sisters ( watch ) television.
11. They ( go ) to school now.
12. Dung and I ( play ) soccer.
13.This boy (sit ) on the bench.
14. We ( eat ) a big breakfast at the moment.
15. He ( have ) dinner with her.
16. Listen! Lan ( play)_____________ the piano.
17.Mai ( be)___________________tired now.
18.Look! Linh ( come)______________.
19.We ( walk)_____________________to school at the moment.
20.She is cooking and we ( do)_____________the housework.
21 He isn’t in the room. He ( play)______________in the garden.
22.What your mother ( do)_______________? –She is cooking.
23.The boys ( go)________________to the zoo now.
24.Nam ( go)_______________to work by car every day, but today he ( take)____________a bus.
25. She ( eat)___________her lunch now.
26. I (watch)........ television now.
27. He (listen)........... to music .
28. We (play)............ volley ball.
29. Nga and Hoa (do )................. the housework.
30. You (read).............. the book.
31. Your brother (wash).............. his face.
32. Hoa (drive).............. a car.
33. They (go)............... to school.
34. Lan and Hoa (have)........... breakfast.
35. My father (read) ..........a book.
36. The students ( do)........... their homework.
37. They (brush)........... their teeth.
38. Mr and Mrs Smith (travel).......... to Hanoi.
39. My sister (do)........... her homework. She (sleep)..........
40. His parents (not work) in the factory. They (do)......... the gardening..
41. The girl (do).......... the housework. She (watch) ..........TV.
42. Nga (read)............ a book now.
43. They (play)........... a game in the yard.
44. The children (wash)............... their clothes.
45. Your mother (travel) to Danang now.
46. What Mr Hung (read).............. now
He (listen) ..............to the radio.
47. She (travel)................ to work by car
48. she( read)… book at the moment.
49. I (watch )…. TV at the moment.
50. you ( listen )… to the radio now.
51. Peter ( talk)…. to Susan now.
52. you ( work ) …. Now.
53. I am sorry. I cant talk to you now. I ( go out )……
54. Peter and Jane (work )……. at the moment .
55. listen ! the teacher ( teach)………
56.I (study ) …… at present
57. she ( help )…….. her mother to clean room now.
3.Chia động từ ở thì HTTD với thể phủ định:
S + Am/ is/ are + not + V(ing)+ ...
1.Miss. Nhung (not ride )........ her bike to work.
2. I (not play)....... video games now.
3. We (not sit) .........in the living room
4. I ( not eat)........my breakfast at a food store.
5. My sister (not do ) her homework.
6. She (not
 
Gửi ý kiến