Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ LUYỆN THI THPT QG 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:33' 22-03-2017
Dung lượng: 33.7 KB
Số lượt tải: 177
Số lượt thích: 1 người (Dương Thị Thanh)
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
(Đề thi gồm: 04 trang)
ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Môn: TIẾNG ANH – ĐỀ SỐ 25
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề


Họ và tên thí sinh:……………………………………………………………………. SBD:…………………………

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1. A. challenge B. snatch C. brochure D. chocolate
Question 2. A. naked B. sacred C. learned D. studied

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.
Question 3. A. description B. counselor C. inspector D. amendment
Question 4. A. eternal B. literate C. pessimist D. vulnerable

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 5. You must answer the police’s questions truthfully; otherwise, you will get into trouble.A. in a harmful way B. as trustingly as you can
C. with a negative attitude D. exactly as you can
Question 6. It takes me 15 minutes to get ready.
A. to prepare B. to wake up C. to go D. to get up

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 7. Polluted water and increased water temperatures have driven many species to the verge of extinction
A. enriched B. contaminated C. purified D. strengthened
Question 8.The story told by the teacher amused children in the class.
A. astonished B. frightened C. jolted D. saddened

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Question 9.The WWF workers have devoted all their lives to protect all animals.
A. have B. all C. protect D. animals
Question 10. We had better to review this chapter carefully because we will have some questions on it on our test tomorrow.
A. to review B. carefully C. will D. some
Question 11. It is vitally important that she takes this medication night and morning.
A. vitally B. that C. takes D. medication
Question 12. Had it not been for you help me, I wouldn`t have succeeded.
A. not B. wouldn`t C. succeeded D. you help me

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 13. - Anna: “Can I smoke in here?” - Bob: “I’d rather you____________.”
A. don’t B. didn’t C. won’t D. can’t
Question 14. The grape is the____________, juicy fruit of a woody vine.
A. skin is smooth B. smooth skin C. smooth-skinned D. skinned is smooth
Question 15. ____________ wooden buildings helps to protect them from damage due to weather.
A. The paint B. Painted C. By painting D. Painting
Question 16. - Mai: “Wow, I’ve never seen such a nice cell phone, Nam”
- Nam: “_______________”.
A. Oh, I don’t know. B. Thank you. I’m glad you like it.
C. You’re welcome. D. I agree with you.
Question 17. - Anne: “Are you interested in scuba diving?”
- Brian: “A lot. Undersea life is___________.”
A. fascinating B. fascinate C. fascinates D. fascinated
Question 18. The meeting has been put____________ to Friday as so many people have got the flu.
A. up B. in C. out D. back
Question 19."______________ anyone ring while
 
Gửi ý kiến