Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ LUYỆN VÀO LỚP 10 TH

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 18h:57' 04-05-2021
Dung lượng: 64.0 KB
Số lượt tải: 746
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2021
Môn Tiếng Anh-Năm học 2020-2021
Thời gian làm bài: 60 phút;
(Không kể thời gian giao đề)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ, tên thí sinh:................................................... SBD: .......................Phòng thi:………...
PHẦN A: NGỮ ÂM (1,0 điểm)
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1. A. picnic B. river C. village D. shrine
2. A. erupts B. jeans C. shirts D. caps
3. A. stopped B. looked C. erupted D. finished
II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
4. A. advise B. decide C. destroy D. happen
5. A. destruction B. international C. pollution D. eruption
PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)
I. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
6. Remember (lock)______________the door before going to bed.
7. Mr. Cuong (be) __________________ an English teacher since 2012.
8.If I (be) __________ you , what would you do to protect the environment ?
9. I am keen on (learn) __________ English in my free time.
10. When I (come) __________ home last night, my father was reading books.
II. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
11. The local government has plans to _____________this city. MODERN
12. That exchange student can speak English and Spanish ___________.FLUENT
13. That company has 2,000 ______________ EMPLOY
14. She is______________ than her elder sister. LAZY

15.They are having a ___________time in Da Lat. WONDER

III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
16. Ba wishes he _________enough money now to buy her mother a bike.
A. has B. will have C. had D. has had
17.People ____________do not love nature may not love anything else in life.
A. whom B. whose C. which D. who
18. A popular newspaper with a _______ of over five million daily makes a lot of money.
A. column
 B. circulation
 C. message
 D. review

19. My father is keen ____________ playing football in the morning.
A. of
 B. on
 C. in
 D. at

20. Hello, __________ name is Cuong and I am a student from Viet Nam.
A. me
B. I
 C. my
 D. mine

21. I was tired, ____________ I went to bed early last night.
A. however
B. although
 C. because
 D. so

22. The children like ___________ soccer after school.
A. playing
B. to play
 C. play
 D. played

23. –“What does your father do?” -“He’s ____________ doctor.
A. a
B. the
 C. an
 D. x

24 .Nam: “Excuse me. Do you mind if I sit here?” – Nga: “______________”
A-You’re right. B. Not at all! Go ahead. C. Sure, thanks. D .Really? Good!
25.They will buy a new computer , __________________
A. will they B. won’t they C. doesn’t they D. don’t they
PHẦN C: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
feel peaceful villagers grow fresh

 My village is about 50 kilometers from the city center. It is a very beautiful and (26) ________ place where people (27)________ flowers and vegetables only. It’s very famous for its pretty roses and picturesque scenes. The air is quite (28 ) ________ ; however, the smell of the roses make people (29) ________ cool. In spring, my village looks like a carpet with plenty of colors. Tourists come to visit it so often. Nowadays, with electricity, it doesn’t take the (30)________ much time to water the roses. And even at night, people can walk along the
 
Gửi ý kiến