Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề mẫu thi HKI Toán 6 số 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Mai Đức Tâm (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:19' 18-12-2010
Dung lượng: 30.5 KB
Số lượt tải: 71
Số lượt thích: 0 người
Træåìng:...................................
Låïp:........................................
Hoü, tãn:...................................
KIÃØM TRA HOÜC KYÌ I
Män: TOAÏN - Låïp 6
(Thåìi gian laìm baìi: 90 phuït)
SBD
Maî phaïch

......(.................................................................................................................................................
Âiãøm
Giaïo viãn cháúm
SBD
Maî phaïch
A. Tràõc nghiãûm (3 âiãøm). Âaïnh dáúu X vaìo ä träúng træåïc cáu âuïng.
Cáu 1: Táûp håüp A caïc säú tæû nhiãn x sao cho 6 (x + 2) laì:
( a) A = {1 ; 2 ; 3 ; 6} ( b) A = {3 ; 4 ; 5 ; 8}
( c) A = {-1 ; 0 ; 1 ; 4} ( d) A = {0 ; 1 ; 4}
Cáu 2: Têch 42 . 23 bàòng:
( a) 816 ( b) 85 ( c) 27 ( d) 212
Cáu 3: Sàõp xãúp caïc säú nguyãn: -97 ; (-90( ; -10 ; 1 theo thæï tæû giaím dáön ta coï:
( a) -97 > (-90( > -10 > 1 ( b) 1 > -10 > (-90( > -97
( c) (-90( > 1 > -10 > -97 ( d) (-90( > 1 > -97 > -10
Cáu 4: Trong caïc cáu sau, cáu naìo âuïng:
( a) Âiãøm K nàòm giæîa G, H vaì âiãøm H nàòm giæîa G, K
( b) Âiãøm H nàòm giæîa G, K vaì âiãøm G nàòm giæîa K, H
( c) Âiãøm G nàòm giæîa K, H vaì âiãøm G khäng nàòm giæîa H, K
( d) Âiãøm G nàòm giæîa K, H vaì âiãøm H khäng nàòm giæîa K, G
Cáu 5: Nàm âæåìng thàóng càõt nhau tæìng tæìng âäi mäüt cho ta nhiãöu nháút máúy giao âiãøm?
( a) 5 giao âiãøm ( b) 10 giao âiãøm ( c) 15 giao âiãøm ( d) 20 giao âiãøm
Cáu 6: Cho tia AB. Láúy âiãøm M thuäüc tia AB thç:
( a) Âiãøm M nàòm giæîa A vaì B ( b) Hai âiãøm M, B nàòm cuìng phêa âäúi våïi âiãøm A ( c) Âiãøm B nàòm giæîa A vaì M ( d) Hai âiãøm M, A nàòm cuìng phêa âäúi våïi âiãøm B
B. Baìi táûp (7 âiãøm)
Baìi 1 (2 âiãøm): Thæûc hiãûn caïc pheïp tênh:
a) 20 - (52 - (5 - 1)2(
b) ((-52 + 81) (117 - 48)( : 23
Baìi 2 (1 âiãøm)
Tçm säú tæû nhiãn n, biãút ràòng: 5 . 15n = 1125
Baìi 3 (1,5 âiãøm)
Mäüt maính âáút hçnh chæî nháût daìi 112m, räüng 40m. Ngæåìi ta chia maính âáút thaình nhæîng ä vuäng bàòng nhau âãø träöng caïc loaûi rau. Hoíi caûnh mäùi ä vuäng låïn nháút laì bao nhiãu meït? Våïi caïch chia âoï, tênh diãûn têch cuía mäùi ä vuäng vaì säú ä vuäng chia âæåüc.
Baìi 4 (2,5 âiãøm):
Trãn tia Ax láúy âiãøm C sao cho AC = 5cm. Láúy âiãøm B nàòm giæîa 2 âiãøm A vaì C sao cho BC = 3cm. Trãn tia âäúi cuía tia Ax láúy âiãøm D sao cho AD = 1cm.
a) Tênh âäü daìi âoaûn AB.
b) Hai tia BA vaì BD truìng nhau hay âäúi nhau? Giaíi thêch.
c) Chæïng toí B laì trung âiãøm cuía âoaûn thàóng DC

HÆÅÏNG DÁÙN CHÁÚM ÂÃÖ KIÃØM TRA HOÜC KYÌ I
MÄN TOAÏN - LÅÏP 6

A. Tràõc nghiãûm (3 âiãøm) Mäùi cáu âuïng âæåüc 0,5 âiãøm.
Cáu 1: d) Cáu 2: c) Cáu 3: c) Cáu 4: d) Cáu 5: b) Cáu 6:b)
B. Baìi táûp (7 âiãøm)
Baìi 1: (2 â)
a) (1 âiãøm)
- Tênh âuïng : (5 - 1)2 = 42 = 16 (0,25 â)
- Tênh âuïng: 52 = 25 (0,25 â)
- Tênh âuïng: 25 - 16 = 9 (0,25 â)
- Tênh âuïng: 20 - 9 = 11 (0,25 â)
b) (1 âiãøm)
- Tênh âuïng: -52 + 81 = 29 (0,25 â)
- Tênh âuïng: 117 - 48 = 69 (0,25 â)
- Tênh âuïng: (29 x 69) : 23 = 87 (0
 
Gửi ý kiến