Violet
Dethi

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tin tức thư viện

  Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

  12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
  Xem tiếp

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

  Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  ĐỀ ÔN KIỂM TRA GIỮA KÌ II - VẬT LÝ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Nhật Tú
  Ngày gửi: 09h:41' 11-03-2022
  Dung lượng: 110.0 KB
  Số lượt tải: 660
  Số lượt thích: 0 người


  ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ II ( 21-22)
  ĐỀ I
  Câu 1: Cường độ dòng điện trong mạch dao động là i = Io cos2000t (A). Điện tích trên tụ có biểu thức nào sau đây là đúng: A .q = qo cos2000t (C) B. q = qo cos(2000t -) ( C)
  C.q = qo cos(2000t +) ( C) D.q = qo cos (2000t + )( C)
  Câu 2: Cường độ dòng điện trong mạch dao động là i = 5cos2000t ( mA).Điện tích cực đại trên tụ là:
  A. 25.10-5C B. 8.103 C C. 2,5.10-3C D. 8.10-6 C
  Caâu 3.Thöc hieän giao thoa aùnh saùng baèng hai khe Young caùch nhau 1,5 mm, caùch maøn 2m.Nguoàn saùng phaùt böùc xaï ñôn saéc coù böôùc soùng ( = 0,48 (m. Khoaûng caùch giöõa vaân saùng baäc 2 vaø vaân toái thöù 4 naèm cuøng beân vôùi vaân trung taâm là: A. 0,96 mm B. 2,24 mm C. 2,64 mm D. 3,18 mm
  Caâu 4. Choïn caâu sai veà tính chaát cuûa soùng ñieän töø
  A. Soùng ñieän töø truyeàn ñöôïc caû trong chaân khoâng .
  B. Điện trường và từ trường tại một điểm luôn ngược pha với nhau.
  C. Khi soùng ñieän töø lan truyeàn, caùc vectôvaøluoân vuoâng goùc nhau vaø vuoâng goùc vôùi phöông truyeàn soùng.
  D. Vaän toác truyeàn cuûa soùng ñieän töø trong chaân khoâng baèng vaän toác aùnh saùng trong chaân khoâng.
  Câu 5: Thöïc hieän giao thoa aùnh saùng baèng hai khe Young caùch nhau 0,5 mm; caùch maøn quan saùt 2 m. Aùnh saùng thí nghieäm coù böôùc soùng 0,5(m. Ñieåm M caùch vaân saùng trung taâm 7mm thuoäc vaân tối hay vân sáng thöù maáy tính từ vân sáng trung tâm ?
  A. Vaân toái thöù 3 B. Vaân saùng bậc 3 C. Vaân saùng bậc 4 D. Vaân toái thöù 4
  Câu 6: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng = 0,75. Khoảng cách từ hai khe đến màn 2m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm. Vị trí vân tối thứ tư trên màn kể từ vân sáng trung tâm cách vân trung tâm một khoảng là :A. 5,25mm B. 3,5mm C. 4,25mm D. 5mm
  Câu 7: Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra:
  A. Chất Rắn B. Chất Lỏng C. Chất khí hay hơi ở áp suất thấp D. Khí hay hơi ở áp suất cao
  Câu 8: Thưc hiện giao thoa ánh sáng bằng hai khe Young. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng 13 nằm cùng bên với vân trung tâm là 20mm. sáng bậc 2 đến vân sáng 4 khi chúng ở về hai phía khác nhau của vân trung tâm là: A. 6mm B. 12mm C. 8mm D. 10mm
  Câu 9: Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia X và tia tử ngoại.
  Cùng bản chất là sóng điện từ. B. Đều có tác dụng lên kính ảnh.
  Tia X có bước sóng dài hơn so với tia tử ngoại.
  Có khả năng gây phát quang cho một số chất.
  Câu 10: Trong thí nghiệm thực hành đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa, nếu giữ nguyên khoảng cách giữa hai khe và khoảng cách từ hai khe tới màn thì hệ vân giao thoa sẽ thay đổi như thế nào khi thay nguồn sáng laze màu đỏ bằng nguồn sáng laze màu tím.
  A. Khoảng vân giảm xuống B. khoảng vân tăng lên
  C. Không thay đổi D. không thể xác định được
  Câu 11: Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng hai khe Young cách nhau 0,5 mm; cách màn quan sát D. Aùnh sáng thí nghiệm có bước sóng 0,5(m.Điểm M cách vân trung tâm là một vân sáng bậc 5. Khoảng cách từ hai khe đến màn là: A. 1m B. 1,5m C. 2m D. 1,25m
  Câu 12: Đại lượng được xác định bằng 2(là đại lượng nào của mạch dao động LC?
  A. Chu kỳ riêng B.Tần số góc riêng C. Tần số riêng D. Năng lượng điện từ
  Câu 13:Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L=5000 (nH) và một tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động của mạch là 4.10
   
  Gửi ý kiến