Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề ôn tập tiếng anh lớp 5 chương trình mới Unit1-6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Linh Chi
Ngày gửi: 13h:33' 17-08-2014
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 5575
Số lượt thích: 5 người (Hồ Phương Lê, Hà Thị Huyền Trang, Hoàng Trang, ...)
ENGLISH REVIEW
Baì 1: chọn phương án đúng
1. What time ............... Peter get up in the morning? A. is B. do C. does D. are 2. My mother is at home now. She .............TV A. watch B. is watching C. watched D. watches 3. .............. is your favourite sport? A. What B. Who C. When D. How 4. You .................. eat vegetables because they are good for your health. A. do B. should C does. . D. B & C 5. There ................. a lot of people at my party yesterday. A. are B. was C. were D. is 6. They often travel ................ plane. A. by B. with C. on D. in 7. What .............. do next week? A. do you B. did you C. will D. A & B 8. Who .............. you meet last night? A. did B. are C. am D. does 9. ................will you stay? A. What B. Where C. How D. A & B 10. How............... is it from here to Hue? A. long B. many C. far D. much


Bài 2: Circle the odd out 1. went wrote played clean 2. museum place swimming pool school 3. spring going doing swimming 4. a fever a cough a stomachache a letter 5. cool hot weather cold 6. stadium yesterday tomorrow Monday 7. left turn right ahead 8. played stayed listened weekend 9. bus s top far airport railway station  10. him she they we 11. for he in on 12. watch listen were read 13. went played cooked talked 14. headhache toothache eyes fever  Bài 3: Select and circle the letter A, B or C What ....... the matter with you? A. are B. were C. is 2. ................are you going tomorrow? A. What B. Where C. Who 3. Did you clean the floor last Sunday? A. Yes, I B. Yes, he is C. No, I  4. the weather like in summer? – .................. A. warm B. hot C. cold5. You should ............... some aspirins. A. take B. to take C. taking 6. What........ you do tomorrow? A. is B. are C. will 7. What do you usually do .................... spring? A. to B. on C. in 8. What ............. the weather like in autumn? – ............... A. is – hot B. are – cool C. is – cool 9. What are you go next week? – I will ……………….on the beach A. write B. build C sunbathe 10. Last Sunday he ......... fishing. A. went B. goes C. going 11. How far is it .......... here ..........the post office? A. to - from B. from - in C. from - to

 
Gửi ý kiến