Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ ÔN THI THPTQG_Soạn theo đề tham khảo của Bộ GD - Có ĐA chi tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Tấn Đạt
Ngày gửi: 10h:33' 08-09-2017
Dung lượng: 146.5 KB
Số lượt tải: 158
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 10
(có đáp án chi tiết)

Câu 1: Tên hợp chất có công thức cấu tạo (C17H33COO)3C3H5 là:
A. triolein B. tristearin C. trilinolein D. tripanmitin
Câu 2: Thủy phân 0,01 mol este X cần 0,03 mol NaOH thu được 0,92g một ancol, 0,01 mol CH3COONa; 0,02 mol HCOONa. CTPT của este là:
A. C8H12O6 B. C7H14O6 C. C7H10O6 D. C9H14O6
Câu 3: Cho các chất: phenol; axit axetic; etyl axetat; ancol etylic; tripanmitin. Số chất phản ứng với NaOH là:
A. 4 B. 3 C. 2 D. 5
Câu 4: Cho các tính chất sau: (1) tan dễ dàng trong nước lạnh; (2) thủy phân trong dung dịch axit đun nóng; (3) tác dụng với iot tạo xanh tím. Tinh bột có các tính chất sau:
A. (1), (3) B. (2), (3) C. (1), (2), (3) D. (1), (2)
Câu 5: Amin có cấu tạo CH3CH2CH(NH2)CH3 là amin:
A. bậc 3 B. bậc 2 C. bậc 1 D. bậc 4
Câu 6: Cho các chất: CH3NH2 (1); NH3 (2); C6H5NH2 (3); (CH3)2NH (4); (C6H5)2NH (5). Kết quả so sánh lực bazo giữa các chất hợp lý là:
A. (5)<(3)<(1)<(4)<(2) B. (5)<(3)<(2)<(1)<(4)
C. (2)<(3)<(5)<(1)<(4) D. (1)<(2)<(3)<(4)<(5)
Câu 7: Chất X chứa (C, H, N). Biết % khối lượng N trong X là 45,16%. Khi đem X tác dụng với HCl chỉ tạo muối có dạng RNH3Cl. X là:
A. C3H9N B. C2H7N C. CH5N D. C3H7N
HDG: X + HCl → RNH3Cl → X là amin đơn chức bậc 1
%mN(X) = 45,16% → MX = 31g → CH3NH2 (CH5N)
=> C
Câu 8: Đốt hết 2 amin đơn chức no bậc 1 đồng đẳng kế tiếp thu được nCO2 : nH2O = 1 : 2. CTPT của 2 amin là:
A. CH3NH2, C2H5NH2 B. C2H5NH2, C3H7NH2
C. C4H9NH2, C5H11NH2 D. C2H7NH2, C4H9NH2
HDG: Công thức amin trung bình: CnH2n+3N
Có: nCO2 : nH2O = 1 : 2 → nC : nH = 1 : 4 = n : (2n+3)
→ n = 1,5
→ 2 amin là: CH3NH2 và C2H5NH2
→ A
Câu 9: Polime nào cho phản ứng thủy phân trong dd bazơ?
A. PE B. cao su isopren C. Thủy tinh hữu cơ D. Poli (vinyl axetat)
Câu 10: Cho các dung dịch: K2CO3, C6H5ONa, CH3NH3Cl, KHSO4, Na[Al(OH)4] hay NaAlO2, Al(NO3)3, NaHCO3, NH4NO3, C2H5ONa,CH3NH2, lysin, valin. Số dung dịch có pH > 7 là
A. 8. B. 9. C. 7. D. 10.
=> Chọn đáp án C
Các chất có môi trường bazo thường gặp là: Kiềm, amin, muối của bazơ mạnh và axit yếu

Câu 11: Cho các kết quả so sánh sau :
(1) Tính axit : CH3COOH > HCOOH.
(2) Tính bazơ C2H5NH2> CH3NH2.
(3) Tính tan trong nước : CH3NH2> CH3CH2CH2NH2
(4) Số đồng phân C3H8O > C3H9N
(5) Nhiệt độ sôi : CH3COOH > CH3CHO.
Trong số các so sánh trên, số so sánh đúng là:
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
=> Chọn đáp án A
(1) Sai (2) Chuẩn
(3) Đúng (4) Sai (5) Đúng
Câu 12: Thủy phân 4,3 gam poli(vinyl axetat) trong môi trường kiềm thu được 2,62 gam polime. Hiệu suất của phản ứng thủy phân là
A. 60%. B. 80%. C. 75%. D. 85%.
=> Chọn đáp án B

Câu 13: Để rửa mùi tanh của cá mè (mùi tanh của amin), người ta có thể dùng:
A. H2SO4 B. HCl
 
Gửi ý kiến