Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề ôn thi vào lớp 10 hot

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 22h:51' 04-06-2022
Dung lượng: 84.0 KB
Số lượt tải: 223
Số lượt thích: 2 người (Lê Thị Yến, Trịnh Ngọc Cường)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KHẢO SÁT VÀO LỚP 10 THPT
THANH HÓA

Môn Tiếng Anh-Năm học 2022-2023
Ngày thi : 10/05/2022
Thời gian làm bài: 60 phút

 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ tên thí sinh:......................................................... SBD: ...........................Phòng thi:.......
Chữ ký của giám thị 1…………………Chữ ký của giám thị 2.................................................
PHẦN A: NGỮ ÂM ( 1.0 điểm )
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1
A. decided
B. missed
C. looked
D. stopped

2
A. notebooks
B. lessons
C. reads
D. rulers

3
A. smile
B. like
C. miss
D. polite

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
4.A. listen B. forget C.open D. visit
5.A. television B. separation C.information D.reputation
PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)
I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
6.My sister usually (play ) ________________ sports in the morning.
7. We (be)________________ pen pals for more than 5 years.
8. My father (work)____________ for this company five years ago.
9. I remembered ( lock)_____________ the door last night before I went to bed.
10. He (work) ______________ hard , he will get over the exam.
II. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau
11. This singer is not very pretty but she sings very______ (BEAUTIFUL).
12. My teacher found a lot of mistakes in my essay and told me to_________( WRITE )
13.The internet is a wonderful _______________ of modern life. (INVENT)
14. Energy-saving bulbs should be used to save ___________ . (ELECTRIC)
15. ______________________ are doing their best to make people aware of the danger of COVID - 19 viruses. (ENVIRONMENT)
III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
16.Nam often goes to school __________ the morning.
A.in B.on C.at D. about
17. "I think I`ve lost my new pen. I`ve______ it everywhere but I can`t find it anywhere."
A. looked after B. turned on C. looked for D. turned off
18.In my opinion , men are a making decision than women.
A. bad B. good C.better D. the best
19.The government of Viet Nam is looking for ways to prevent the impact of new Corona Virus on the economic growth.
A. effectiveness B. effect C. effectively D. effective
20.He is good at English , ___________?
A. is he B. isn’t he C. wasn’t he D.doesn’t he
21. The book _________is on the table belongs to my brother.
A. which B. where C. whose D. who
22.They suggest ____________off all the lights before leaving the room.
A. turn B. turning C. to turn D. turned
23. Nguyen Dang Khoi is______________ best student in my class.
A. a B. an C. the D. Ø
24.The government in Viet Nam has ________every effort to stop the rapid spread of COVID -19.
A. brought B. made C. done D. created
25. “I suggest going to Sam Son beach on the weekend.”_ “ ___________ .”
A. That’s a reason. B. That’s a good idea.
C. That’s a fine . D. That’s a trip.
PHẦN C: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
exciting largest for used includes

 London is one of the (26)____________cities in the world.Its population is a lot smaller than Tokyo or Shanghai, but it is by far the most popular tourist destination. London is probably most famous (27)___________ its museums, galleries, palaces, and other sights, but it also (28)________________ a wider range of peoples, cultures, and religions than many other places.People (29 ) _______ to
 
Gửi ý kiến