Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề ôn từng Unit 1 - 16 có key

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Văn Nghĩa
Ngày gửi: 21h:01' 09-11-2021
Dung lượng: 90.5 KB
Số lượt tải: 351
Số lượt thích: 0 người
UNIT 5: HIGHER EDUCATION
Sarah
On the first weekend I went out with my new friends, walking around campus. It was exciting, thinking how I was at college, meeting people who could become good friends of mine. The most exciting thing was that I didn`t have to explain to my parents where I was going, who with, or what time I`d be home!
On Saturday night, I followed my roommate to a party. The people at the party were busy playing some game, and no one seemed to notice my existence. I suddenly felt so lonely. Fighting back tears, I ran back to my room, thinking I would never feel at home at college.
Ellen
My roommate left the window open all the time, even when it was 10 degrees Celsius out, and went to bed at 10 every night. When she got sick after midterms, she blamed my typing and having a light on while she was trying to sleep.
At first, college was a little daunting. I graduated from a small school. After seeing the same people over and over for many years, it was amazing, but a little scary, to be in a place where it seemed like I never saw the same person twice.
Brenden
The first year at college was probably the best and most challenging year of my life. Academically, I enjoyed it thoroughly. Taking part in the Advanced Engineering project gave me a chance to use my creativity and knowledge to help society.
Socially, I made lots of new friends both through engineering and living at St John`s College on campus. The social calendar of the colleges provides plenty of opportunities to meet non-engineering students as well as other engineers, many of whom have become my best mates.
Bạn nào quan tâm muốn mua để ôn luyên sau các UNIT 1-16 có key liên hệ với mình. SĐT : 0366480101 + Zalo. Với giá 200k
Bạn nào quan tâm muốn mua “chuyên để ôn luyên” bằng giáo án powerpoint liên hệ với mình. SĐT + Zalo: 0366480101. Với giá 300k

1. apply [ə`plai](v)
application [,æpli`kei∫n](n)
applicant [`æplikənt](n)
2. application form [,æpli`kei∫n`fɔ:m](n)
3. impression [im`pre∫n] (n)
4. university life [,ju:ni`və:səti laif](n)
5. campus [`kæmpəs] (n)
6. explain (to sb)[iks`plein] (v)
7. be busy (+ V-ing) [bi:`bizi]
8. existance[ig`zistəns](n)
Exist [ig`zist] (v)
9. fight back tears [fait bæk tiə]
tutor [`tju:tə](n)
10. run back [rʌn bæk] (v)
11. blame [bleim](v,n)
12. daunting [`dɔ:ntiη](adj)
13. graduate [`grædʒuət] (v)
Graduation [,grædʒu`ei∫n](n)
14. scare= fright [skeə]= [frait] (n)
scare = frighten (v)
scary = frightening (adj)
15. amaze [ə`meiz](v)
amazing [ə`meiziη] (adj)
16. challenge [`t∫ælindʒ] (n)
Challenging [`t∫ælindʒiη](adj)
17.academically[,ækə`demikəli](adv)
18. thoroughly [`θʌrəli](adv)
19. take part in = participate in
20. advanced Engineering project(n)
[əd`vɑ:nst ,endʒi`niəriη `prədʒekt]
21. create [kri:`eit] (v)
creativity [,kri:ei`tiviti](n)
22. engineering [,endʒi`niəriη] (n)
≠non- engineering (n)
23. calendar [`kælində] (n)
25. get on well with sb (v)

26. admission [əd`mi∫n] (n)
Admit [əd`mit] (v)
27. tertiary [`tə:∫əri] (adj)
tertiary institution [insti`tju:∫n](n)
28. identity card [ai`dentiti`kɑ:d](n)
29. reference letter [`refərəns`letə]
30. original [ə`ridʒənl] (n)
31. entrance examination
[`entrəns ig,zæmi`nei∫n] (n)
32. proportion [prə`pɔ:∫n] (n)
33. available [ə`veiləbl] (adj)
34. majority [mə`dʒɔriti] (n
35. tutorial [tju:`tɔ:riəl] (adj)
35. appointment [ə`pɔintmənt](n)
appoint [ə`pɔint](v)
36. agricultural [,ægri`kʌlt∫ərəl](adj
 
Gửi ý kiến