Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi 8 tuần giữa kì 1 Tiếng Anh 6 và bài tập thì hiện tại đơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Văn Dương
Ngày gửi: 17h:38' 15-11-2018
Dung lượng: 154.8 KB
Số lượt tải: 371
Số lượt thích: 0 người
/
/


PHÒNG GD & ĐT DUY TIÊN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN

ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 8 TUẦN
MÔN: ANH 6 (THỜI GIAN LÀM BÀI 45 PHÚT)

HỌ VÀ TÊN:…………………………………
LỚP:……………………
I.Choose the best answer. (1,5p)
1. My brother and I ……………..students.
A. am B. is C.are D.have
2. ……………are four books on the table.
A. There B. Their C.Those D.These
3. Which floor is your classroom…………?
A. in B.on C. at D.to
4. My sister …………….a red school bag.
A. is B. are C.has D.have
5. ………..is your school? – It is in the country.
A.Where B. What C.Which D.How many
6. What are these? – They are …………….
A.stereo B. stereos C.stereoes D. a stereo
II. Match the answers to the questions. (2p)
A
 B

How are you?
What is his name?
How many chairs are there?
What does your brother do?
Where do they live?
How old is your father?
How many floor does your house have?
Are these chairs big or small?
His name is Trung.
It has two floors.
He is forty.
They are small.
There are two.
He is a driver.
I am fine, thanks.
They live in Ha Noi.

Your answer:
1
2
3
4
5
6
7
8
III. Make questions for the answers. (1p)
…………………………………………………..?
Yes, my father is a doctor.
…………………………………………………….?
Her school is in the city.
………………………………………………………..?
Their house has four rooms.
4 …………………………………………………………..?
His brother’s name’s Peter.
IV. Fill in each numbered blank with one suitable word from the box. (2,5p)
years there a too are has not hundred have grade girls year

My name is Tuyet. I am ten (1)…………….old, and I’m in (2)……………five. There (3) …………………forty students in my class. There are twenty (4)………………..and fifteen boys. Mrs An is my teacher. My school is (5)………………..very big. It (6)…………..three floors and thirteen classrooms. (7)……………..are twenty six teachers and five (8)………………..students in my school. There is (9)……………..garden in my school. There is a library in my school, (10)………………. I love my school very much.
V. Complete the following sentences. (2p)
1. Our school / large/ their/ small.
……………………………………………………………………..
2. Mr Hung/ doctor/ and/ thirty/ old.
……………………………………………………………………..
3. She/ two children.
……………………………………………………………………..
4.How/ many/ class/ your school/ have?
……………………………………………………………………..
VI. Rewrite the following sentences. (1p)
The classroom is very large.
It is………………………………………………………………..
Is that house old or new?
Is that……………………………………………………………..?
There isn’t a television in her room.
Her room…………………………………………………………..
What is the age of this building?
How ……………………………………………………………….?

I.Hoàn thành các câu sau:
1) Tom ..................... stamps. (not/to collect)
2) You ..................... songs in the bathroom. (not/to sing)
3) Julie ..................... in the garden. (not/to work)
4) I ..................... at home. (not/to sit)
5) Tina and Kate ..................... the windows. (not/to open)
6) Adam ..................... French. (not/to speak)
7) His sister ..................... lemonade. (not/to like)
8) We ..................... to music. (not/to listen)
9) My father ..................... the car every Saturday. (not/to clean)
10) Johnny and Danny ..................... in the lake. (not/to swim)
II.Hoàn thành các câu sau:
1) I don’t stay/doesn’t stay at home.
2) We don’t wash/doesn’t wash the family car.
3) Doris don’t do/doesn’tdo her homework.
4) They don’t go/doesn’t go to bed at 8.30 pm.
5) Kevin don’t open/doesn’t open his workbook.
6) Our hamster don’t eat/doesn’t eat apples.
7) You don’t chat/doesn’t chat
 
Gửi ý kiến