Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

De thi anh 8 HKII(co dap an)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tusoan
Người gửi: Tra Dac Luc
Ngày gửi: 05h:24' 27-03-2010
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 1100
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT NGÃ NĂM
Trường: ………………………….. ĐỀ THI HKII
Họ và tên:………………………… MÔN: ANH VĂN 8
Lớp:8 NĂM HỌC: 2009- 2010
THỜI GIAN: 45 phút
Điểm
Nhận xét của giáo viên
Giám thị 1
Giám thị 2

I/ Read the passage and answer the questions below:(2,5 points)(Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi dưới đây)
The children next door often play football in the garden and sometimes break Mr.Kent’s windows.Last Saturday afternoon Mr.Kent stayed at home and read a book.After a while,he closed his eyes and went to sleep.A sound at the door made him get up quickly.Soon a little boy appeared.
“Not one of my windows again?”Mr.Kent asked.
“Oh,no!” answered the boy. “Your window was open this time and our ball is your bedroom.May we get it please?”
Where do the children next door often play football?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Do they ever break Mr.Kent’s windows?..............................................................
Did Mr.Kent read a book at home last Saturday afternoon?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Who came to the door?..........................................................................................
What did he want to do?.........................................................................................
II/ Use the right tenses:(2 points)(Dùng các động từ trong ngoặc đơn cho phù hợp)
A:…………………………you (do)…………………………………your homework yet,Ba?
B:Yes,I(finish)………………………………it at 8 last night.
I(watch)………………………………TV when the lights went out last night.
Lan always(cycle)………………………………………to school.
At the moment they(sing)……………………………………an English song next door.
III/ Match sentences (or phrases)in A with those in B.Write the numbers on the blanks:(1 point).(Nối câu ở cột A với cột B cho phù hợp)
1.Jane asked me. …………a. To answer all the questions.
2.She is smart enough. …………b. if I knew My Son.
3.I don’t know. ………..c. he was a plumber.
4.He said. …………d. how to repair my car.
IV/ Change into the passive voice:(2 points)(Chuyển các câu dưới đây ở thể bị động)
1.They completed Sydney Opera House in 1973.
-Sydney Opera House………………………………………………………………………………………......................................
2.They will luild a new school here this year.
-A new school………………………………………………………………………………………...................................................

V/ Circle the best answer:(2,5 points)(Khoanh tròn câu đúng nhất)
1.A person who invents new things is called a(an)………………………
a.maker. b.inventor. c.doctor. d.teacher.
2.I’ve learnt English……………………….1997.
a.since. b.For. c.in. d.during.
3.Those students aiways do things…………………………
a.noisy. b.noisyly. c.soise. d.all of them.
4.He asked me……………………….I could play tennis.
a.if. b.whethe. c.what. d.a and b are correct.
5.I……………………………soundly when the phone…………………………
a.was sleeping / rang. b.sleep / was ringing. c.sleep / rang. d.was sleeping / was ringing.
THE ENDĐÁP ÁN:
I/ Read the passage and answer the questions below:(2,5 points)
They often play football in the garden.
Yes,they sometimes break Mr.Kent’s windows.
Yes,he did.
A little boy came to the door.
He wanted to gep the ball.
II/ Use the right tenses:(2 points)
A:Have you done…? B:finished.
was watching.
cycles.
are singing..
III/ Match sentences (or phrases)in A with those in B.Write the numbers on the blanks:(1 point).
1b;2a;3d;4c.
IV/ Change into the passive voice:(2 points)
Sydney Opera House was completed in 1973.
A new school will be built here this year.
V/ Circle the best answer:(2,5 points)
1b;2a;3b;4d;5a.
 
Gửi ý kiến