Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi av ki 1 lop 3,4,5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Vân Ann
Ngày gửi: 19h:26' 18-04-2016
Dung lượng: 7.0 MB
Số lượt tải: 102
Số lượt thích: 0 người
ĐÁP ÁN ANH VĂN LỚP 3

PART 1: LISTENING ( 20 minutes)
Question1. Listen and number. (1 pt)
Mỗi câu nghe đúng được 0.25 điểm
1.a 2.c 3.d 4.b
Question2. Listen and write T (True) or F (False) as examples (1pt).
Mỗi câu nghe đúng được 0.25 điểm
1.T 2.F 3.F 4.T
Question3. Listen and draw the line. There is an example. ( 1 pt)
Mỗi câu nghe đúng được 0.25 điểm
1. book 2. rubber 3. pencil 4. ruler
Question4. Listen and tick. (1 pt)
Mỗi câu nghe đúng được 0.25 điểm
1.b 2.a 3.b 4.b
Question5. Listen and complete. (1pt)
Mỗi câu nghe đúng được 0.25 điểm
1. hi 2. Linda 3. nine 4. red
PART II: READING AND WRITING (15 minutes)
Question6. Look and read. Put a tick ( ) or cross (X) in the box. (1pt).
Mỗi câu làm đúng được 0.25 điểm
1.T 2.F 3.F 4.T
Question7. Look and read. Write Yes or No as example: (1pt).
Mỗi câu làm đúng được 0.25 điểm
b. Yes c. No c. No d. No
Question8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)
Mỗi câu làm đúng được 0.33 điểm
1. rubber 2. school 3. book
III. PART 3: SPEAKING ( 1pt)


ĐÁP ÁN ANH VĂN LỚP 4

PART I. LISTENING
Question 1: Listen and number.( 2pt)
Mỗi câu nghe đúng được 0.5 điểm
1.a 2.c 3.d 4.b
Question 2: Listen and complete the dialogue (2pt):
Mỗi câu nghe đúng được 0.5 điểm
1. name 2. December 3. 4A 4. Vietnamese
PART II. READING AND WRITING

Question 3: Read and tick (1pt):
Mỗi câu làm đúng được 0.25 điểm
1.b 2.b 3.a 4.a
Question 4 : Look at the pictures and the letters. Write the words (1pt) :
Mỗi câu làm đúng được 0.25 điểm
1. I’m from Australia.
2. My hobby is playing football.
3. My birthday is in December.
4. My favourite subject is English.
Question 5 : Match column A with column B (1pt) :
Mỗi câu làm đúng được 0.25 điểm
1.a 2. e 3. c 4.b
Question 6: Choose the word from the box and complete the dialogue (1pt):
Mỗi câu làm đúng được 0.25 điểm
1. today 2. Monday 3. Music 4. favourite
Question 7: Reorder the words (1pt):
Mỗi câu làm đúng được 0.25 điểm
1. My hobby is singing.
2. How often have you got English?
3. There is a table in my classroom.
4. He is strong.
PART III. SPEAKING ( 1pt)ĐÁP ÁN ANH VĂN LỚP 5

PART I. LISTENING ( 5 points ) ( 20 minutes )
Question 1. Listen and number. (1.25 points)
Mỗi câu nghe đúng được 0.25 điểm
5 – 3 – 2 – 4 – 1
Question 2. Listen and draw the lines. There is an example. ( 1.25 points )
Mỗi câu nghe đúng được 0.25 điểm
0.b 1. a 2. c 3. d 4. f 5.e
Question 3. Listen and tick () . ( 1.25 points )
Mỗi câu nghe đúng được 0.25 điểm
2.b 3. a 4. b 5. a 6. a
Question 4. Listen and complete. ( 1.25 points )
Mỗi câu nghe đúng được 0.25 điểm
2. teacher 3. caves 4. book 5. January 6. art
PART II. READING AND WRITING ( 4 points )(15 minutes)
Question 5. Choose the correct word and put them in the line ( 1 point )
Mỗi câu làm đúng được 0.25 điểm
2. house 3. beach 4. morning 5. paint brush.
Question 6. Read the text and choose the best answer ( 1 point)
Mỗi câu làm đúng được 0.25 điểm
2.c 3.b 4. a 5.c
Question 7. Match the column A with the column B ( 1 point )
Mỗi câu làm đúng được 0
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓