Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 THCS

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Mạnh Thị Thất
Ngày gửi: 06h:12' 10-10-2021
Dung lượng: 133.5 KB
Số lượt tải: 333
Số lượt thích: 0 người
PHòNG Giáo dục
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 THCS NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn: TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Người coi thi thứ nhất
Người coi thi thứ hai
 Họ và tên: .................................................................. Số BD: ……………
Ngày sinh: Trường THCS:
Phòng thi: ……………………………………………………….…………

(……………………………………………………………………………………………………………………………………
Giám khảo 1: ………………………………………….…………..…………
Giám khảo 2: …………………..……………………………….……………
Điểm bài thi: ……………..…...
Bằng chữ : ………………………

(Đề gồm 04 trang, thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi này)
Bài 1: A. Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại (1, 2 điểm)
A. young B. drought C. discount D. sound 1. ………………...
A. blind B. assistant C. hire D. itinerary 2. ………………...
A. Christmas B. character C. chemistry D. brochure 3. ………………...
A. nature B. behavior C. separate D. arrange 4. ………………...
A. competition B. chore C. conscious D. promise 5. ………………...
A. needed B. wanted C. started D. finished 6. ………………...
B. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác các từ còn lại. (0, 8 điểm)
A. award B. include C. struggle D. enroll 7. ………………...
A. volunteer B. commercial C. traditional D. accessible 8. ………………...
A. florist B. citizenship C. curly D. participate 9. ………………...
A. participation B. representative C. accommodation D. organization 10. ……………….
Bài 2: Chọn đáp án đúng (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau. (2, 0 điểm)
My new friend, Nam is ………………..... His jokes often make his friends laugh a lot.
A. generous B. humorous C. out – going D. unusual
I’m sorry. I’m ……………….... to help you lift the table.
A. not enough strong B. enough not strong C. not strong enough D. enough strong not
We moved here five years ago. We ……………….... in our present house since then.
A. have lived B. live C. are living D. lived
In the past, women used to wash clothes by hand. Now we have a ……………….....
A. steamer B. dishwasher C. hair dryer D. washing machine
It took my sister a long time to get used ……………….... glasses.
A. to wear B. to wearing C. wearing D. wear
Their wedding party ……………….... at the Rex Hotel next week.
A. is held B. is being held C. will be held D. is going to hold
“Who is your brother?” ~ ………………....……………….....
A. He is the boy wearing a white T – shirt B. He is the boy worn a white T – shirt
C. He is the boy is wearing a white T – shirt D. He is the boy is worn a white T – shirt
“I got wet because I lost my umbrella.” ~ “You ……………….... your umbrella.”
A. always lose B. are always losing C. are always lose D. always lost
Yesterday, we took part in a ……………….... in our village.
A. cook – ricing B. rice cooking C. cooking – rice D. rice – cooking
Two team members try to make a fire ……………….... rubbing pieces ……………….... bamboo together.
A. with / by B. by / with C. of / by D. by / of3: Cho dạng đúng của từ in hoa. (2, 0 điểm)
After taking an aspirin, my headache ........................ APPEAR
The farmer said he had something called ........................ WISE

You must make a quick ....................... about who wins the contest. DECIDE
You don’t have to do that work. In other words, it’s ....................... for you. NECESSITY
Tet is one of the ....................... festivals in Viet Nam. TRADITION
Five students in my class participated in the English – speaking
 
Gửi ý kiến