Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chọn HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:59' 17-03-2018
Dung lượng: 28.7 KB
Số lượt tải: 403
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT………..
Trường THCS………..

KÌ THI KSCL CÁC ĐỘI TUYỂN HSG KHỐI 6Nămhọc 2017-2018
ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
(Thờigian 90 phút)

I. Choose the best answer.
1. London is________ than Ho Chi Minh city.
A. big B. bigger C. biggest D. the bigger
2. Twins Tower is the ________ building in the world.
A. tall B. taller C. tallest D. the taller
3. We shouldn’t waste too much water. We should________.
A. save B. to save C. saving D. to saving
4. He doesn’t need________ more eggs.
A. a B. an C. some D any
5. ________ language do you speak? I speak Vietnamese.
A. which B. where C. when D. how
6. What’s the wheather like________ the spring.
A. at B. on C. in D. for
7. How often do you watch TV? _________ a week
A. once B. one C. a D. an
8. What about________ volleyball?
A. to play B. playing C. to playing D. is playing
9. How________ are they going to stay?
A. long B. often C much D many
10. How________ milk do his cows produce.
A. much B. many C. long D. often
11. He grows________ fruit trees.
A. a B. a few C. a little D. little
12. He is________ aerobics now.
A. playing B. doing C. to do D. do
13. Would you like________ soda?
A. some B. any C. a D. an
14. Mai________ a dozen eggs.
A. drink B. need C. needs D. to need
15. Does he like soccer? ________________
A. No, he doesn’t B. No, he does C. No, he like not D. No, he not like
16. What do you do________ your free time?
A. in B. on C. at D. for
17. ________ oranges are there? There are four.
A. How many B. How much C.How often D. How long
18. You________ stop. That sign says “stop”.
A. can B. mustn’t C. must D. musts
19. What do you do? ________________
A. you are a student B. she is a student C. I’m a student D. he’s a student
20. The garden is in front________ Mai’s house.
A. in B. of C. on D. at
II. Match the question in A with the answer in B.
A
B

1.How often does he go to school?
2. Does he fly his kites in his free time?
3. What is the biggest city in the world?
4. Where is Lan from?
5. Where are you going now?
A. We are going to the cinema?
B. Mexico city.
C. She’s from France.
D. Everyday.
E. No, he plays badminton

III. Choose one word to fill in the blank.
Mary lives(1)______ a village in London. Her day starts (2)______ 4 o’clock. She gets up, and she walks three kilometers to the river. She takes some water and she carries it back to her house. The water is very(3)______. It isn’t clean but there (4)______ any water in the village. She doesn’t go to school. She can’t read or write. She (5)______ her mother to clean the house.
1. A. on B. in C. at D. for
2. A. in B.
 
Gửi ý kiến