Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi chọn HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Quỳnh Như
Ngày gửi: 15h:10' 15-08-2018
Dung lượng: 60.5 KB
Số lượt tải: 444
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 (NĂM HỌC 2011-2012)
Thời gian : 60 ph ( Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên : ……………………………………………………………… Lớp: 6A…
Trường : THCS LÊ LỢI - Số Báo danh:………
Chữ ký GT 1 :
Chữ ký GT 2 :
Mã phách(- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm bằng số:

Điểm bằng chữ
Chữ ký GK 1 :
Chữ ký GK 2 :
Mã pháchI. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc (2đ5)
1) Our classrooms (be) on the second floor. (1)…………………………………
2) His children would (like/go) to school by bus today. (2)…………………………………
3) Every day Mr. and Mrs. An (not drive) to work. They (travel) by taxi. (3)………………………… (4) …………………………
4) Look ! Those girls (play) soccer. (5) …………………………………
5) Where (be) Nam ? - He (be) in his room. He (play) games. (6)…………………… (7)…………………… (8)………………
6) Mai (brush) her teeth every morning. She (brush) her teeth now. (9)…………………… (10) …………………

II. Viết lại câu sau cùng nghĩa với câu thứ nhất bắt đầu bằng từ cho sẵn (2đ5)
1. He goes to school at six fifteen. ( He goes ...........................................................................
2. What is your favorite subject? ( What subject ...................................................................?
3. He is Nam. ( His ..................................................................................
4. Her school is Le Loi school. ( She goes ..........................................................................
5. The house is tall. ( It`s ....................................................................................
6. My classroom is behind a big yard. ( A ...................................................................................... 7. This box has twelve pencils. ( There...................................................................................
8. How many apples do you want ? ( How many apples would................................................... ?
9. Does your class have forty-five students? ( Are .................................................................................?
10. We often walk to school. ( We often go ...........................................................................

III. Đặt câu hỏi cho phần gạch chân (2đ5)
1. My father has lunch at home. ( ..............................................................................................?
2. I want a box of colored pencils. ( ..............................................................................................?
3. Mr.Tan is working in his room. ( ..............................................................................................?
4. It is under the table. ( ..............................................................................................?
5. The salesgirl is Miss Lan . ( ............................................................................................. ?
6. My mother’s birthday is on 2nd of August.( ...................................................................................... ?
7. In Moscow it is very cold in winter.( ............................................................................................. ?
8. She’s washing her brother’s clothes.( ............................................................................................. ?
9. After dinner he eats an ice-cream.( ............................................................................................. ?
10. Nam’s pencils are there. ( ............................................................................................. ?
IV. Sắp xếp các từ bị xáo trộn thành câu hoàn chỉnh (3đ)
1. in / are / how / of / house / there / many / your / cans / food / ? /.
....................................................................................................................................................
2. roads / accidents / many / are / there / our / on.
....................................................................................................................................................
3. Nam / does / often / what / have / lunch / for / ? / .
....................................................................................................................................................
4. Lan / two / and / milk / glasses / Loan / of / want .
.....................................................................................................................................................

Học sinh không viết vào phần gạch chéo này.5. listening / at / she / music / is / moment / to / the .
......................................................................................................................................................
6. vegetables / the / market / to / taking / is / she / the .
......................................................................................................................................................
V. Viết hoàn chỉnh câu theo gợi ý (2đ5)
1. Mary / walk / ride / school / ? ...........................................................................................?
2. Mrs. Nga / go / bed / 11.00 p.m. ............................................................................................
3. She / have / one / brother / two / sisters / ? ..........................................................................................?
4. your mother / sit / television / now / ? ..........................................................................................?
5. give / cup / coffee / him / please. ..........................................................................................

VI. Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau (2đ) :
1. ........................................................................................ ? - Yes, there are four pictures on the wall.
2. ........................................................................................ ? - She goes to Le Loi school.
3. ........................................................................................ ? - No, there isn`t any milk in the can.
4. ........................................................................................ ? - He has 2 brothers and one sister.
5. ........................................................................................ ? - My mother likes orange juice.
6. ........................................................................................ ? - He works in a museum.
7. ........................................................................................ ? - There are three bookstores near my house.
8. ........................................................................................ ? - I have it on Monday and Friday.

VII. Hoàn tất đoạn văn, điền vào mỗi chỗ trống một từ thích hợp rồi trả lời các câu hỏi bên dưới (2đ)

This is Nam’s sister, Trang. She is a (1
 
Gửi ý kiến