Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chọn HSG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: AN
Người gửi: Nguyễn Nhật
Ngày gửi: 10h:31' 28-02-2019
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 275
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
BÌNH ĐỊNH KHÓA NGÀY 18-03-2014

ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: TIN HỌC
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 18/03/2014
………………………………………..

Chú ý:
Các file dữ liệu *.INP, *.OUT lưu trong thư mục \TINHOC9\
Bài làm của thí sinh lưu trong thư mục \TINHOC9\\. Ví dụ: D:\TINHOC9\SBD01\
Bài 1. (6.0 điểm) :Tách số: Ten file chương trình: Tachso.Pas
Viết chương trình tách số nguyên dương A (A<200) thành tổng của hai số nguyên dương x và y sao cho ước chung lớn nhất d của x và y là lớn nhất trong các cách phân tích có được.
Yêu cầu:
● Dữ liệu vào: File text Tachso.INP chỉ có 1 dòng chứa số nguyên dương A.
● Dữ liệu ra: File text Tachso.OUT gồm 2 dòng:
- Dòng 1: Ghi số nguyên dương A.
- Dòng 2: Ghi ba số nguyên dương x, y, d; Các số cách nhau ít nhất một khoảng trắng.
Ví dụ:

Tachso.INP
Tachso.OUT

95
95
19 76 1 9Program Bai1;
Uses Crt;
Const
fi=`tachso.inp`;
fo=`tachso.out`;
Var n,i,s,max:Integer;
f:text;
Function Uc(x,y:Integer):Integer;
Begin
While x<>y do
If x>y then x:=x-y
Else y:=y-x;
Uc:=x;
End;
Begin
{ Clrscr;}
Assign(f,fi);
Reset(f);
Readln(f,n);
Assign(f,fo);
Rewrite(f);
Writeln(f,n);
max:=1;
For i:= 2 to n div 2 do
If Uc(i,n-i)>max then
Begin
s:=i;
max:=Uc(i,n-i);
End;
If max>1 then
Writeln(f,s,` `,n-s,` `,Uc(s,n-s))
Else
Writeln(f,1,` `,n,` `,1);
Close(f);
End.

Bài 2. (7.0 điểm) Khai triển Cantor Tên file chương trình: Cantor.PAS
Khai triển Cantor của số tự nhiên N là biểu diễn số N dưới dạng:
N= ak.k! + ak-1.(k-1)! + … + a2.2! + a1.1!
Trong đó: 0 ≤ ak ≤ k và k!= 1.2.3…(k-1).k
Viết chương trình liệt kê các hệ số ak, ak-1,…, a3, a2, a1 trong khai triển Cantor của số tự nhiên N (N<50000) . Các hệ số cách nhau ít nhất một khoảng trắng.
Yêu cầu:
● Dữ liệu vào: File text Cantor.INP chỉ có 1 dòng chứa số nguyên dương N.
● Dữ liệu ra: File text Cantor.OUT gồm 2 dòng:
- Dòng 1: Ghi số nguyên dương N.
- Dòng 2: Liệt kê các hệ số ak, ak-1,…, a3, a2, a1 trong khai triển Cantor của số tự nhiên N. Các hệ số cách nhau ít nhất một khoảng trắng.
Ví dụ:
Cantor.INP
Cantor.OUT

2014
2014
2 4 3 3 2 0Program Bai2;
Uses Crt;
Const fi=`Cantor.inp`;
fo=`Cantor.out`;
Var n,k,s:Word;
f:text;
Function gt(n:Byte):Word;
Var i:Byte;
p:Word;
Begin
p:=1;
For i:=2 to n do
p:=p*i;
gt:=p;
End;
Begin
Assign(f,fi);
Reset(f);
Readln(f,n);
Assign(f,fo);
Rewrite(f);
Writeln(f,n);
k:=1;
While
 
Gửi ý kiến